Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
Varemerkedirektivet 2008
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
Kontroll av fugleinfluensa
EU-høring om energimarkedet
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2016
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
Fremme av innovasjon for ren energi
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper

Sider