Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Politikkdokument Rettsakt Faktaark Utgitt
KOM(2004) 142 Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
KOM(2006) 783 Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
KOM(2006) 784 Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer)
KOM(2004) 232 Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
KOM(2006) 785 Det europeiske jernbanebyrået (endring)
KOM(2004) 143 Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
KOM(2006) 569 Veiinfrastrukturdirektivet
KOM(2005) 319 Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane
KOM(2006) 594 Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
KOM(2006) 0570 Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
KOM(2006) 556 Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
KOM(2006) 262 Støtteben til motorsykler (kodifisering)
KOM(2006) 265 Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
KOM(2006) 15 Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
KOM(2005) 588 Havnestatskontrolldirektivet
KOM(2005) 587 Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
KOM(2005) 586 Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
KOM(2005) 210 Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
KOM(2006) 111 Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
KOM(2004) 708 Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
KOM(2005) 667 Avfallsrammedirektivet 2008
KOM(2005) 447 Luftkvalitetsdirektivet (2008)
KOM(2006) 818 Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
KOM(2006) 397 Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer
KOM(2005) 505 Havstrategidirektivet
KOM(2007) 817 Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
KOM(2006) 232 Rammedirektiv om jordbeskyttelse
KOM(2005) 125 Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2008)
KOM(2005) 671 Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
KOM(2005) 171 Kontroll av fugleinfluensa
KOM(2005) 221 Slaktekyllingsdirektivet
KOM(2006) 684 Forbud mot markedsføring og eksport/import av hunde- og katteskinn
KOM(2006) 479 Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
KOM(2005) 646 Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
KOM(2005) 685 Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
KOM(2005) 593 Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
KOM(2005) 592 Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
KOM(2005) 590 Undersøkelser av sjøulykker
KOM(2006) 852 Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei (2008)
KOM(2005) 457 Markedsføring av pyrotekniske produkter
KOM(2005) 115 EUs folkehelseprogram (2008-2013)
KOM(2005) 681 Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
KOM(2007) 567 Produkter til avansert terapi
KOM(2008) 154 Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
KOM(2005) 589 Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
KOM(2005) 625 Statistikk om utdanning og livslang læring
KOM(2007) 76 Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
KOM(2007) 69 Folke- og boligtelling 2011
KOM(2007) 46 Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
KOM(2006) 850 Energistatistikk
KOM(2006) 655 Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
KOM(2006) 864 Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
KOM(2006) 778 Statistikk om plantevernmidler
KOM(2006) 66 Strukturstatistikk for næringslivet
KOM(2005) 375 Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
KOM(2005) 112 Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
KOM(2005) 88 Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og virksomhet
KOM(2005) 603 Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
KOM(2007) 799 Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
KOM(2002) 244 Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
KOM(2007) 797 Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
KOM(2007) 697 Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
KOM(2007) 698 Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
KOM(2007) 803 Strategi for Lisboa-strategien siste 3-årsperiode
KOM(2007) 699 Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
KOM(2004) 171 Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
KOM(2004) 177 Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
KOM(2005) 347 Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
KOM(2006) 382 Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
KOM(2007) 709 Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
KOM(2007) 735 Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
KOM(2007) 736 Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
KOM(2007) 755 Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
KOM(2007) 766 Forsvarsanskaffelsesdirektivet
KOM(2007) 737 Sikkerhetsstandarder for passasjerskip (omarbeiding)
KOM(2007) 768 Lys og lyssignaler på motorsykler
KOM(2007) 773 Europeiske handlingsplan for jobbmobilitet (2007-2010)
KOM(2001) 581 Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
KOM(2005) 676 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
KOM(2004) 830 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
KOM(2003) 468 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
KOM(1998) 779 Trygdeforordningen 2004
KOM(2006) 664 Asbestdirektivet
KOM(2004) 607 Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet
KOM(2007) 159 Koordinering av offentlige trygdeordninger
KOM(2006) 7 Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
KOM(2006) 216 Stans i tapet av biologisk mangfold
KOM(2006) 16 Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
KOM(2001) 257 Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
KOM(2007) 669 Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
KOM(2005) 119 EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
KOM(1997) 49 Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
KOM(1999) 565 Ikke-diskrimineringsdirektivet
KOM(2007) 651 Økt sikkerhet rundt eksplosiver
KOM(2007) 627 Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde
KOM(2007) 630 EUs helsestrategi
KOM(2007) 642 Strategi for bærekraftig utvikling - statusrapport 2007
KOM(2007) 379 Assistanse til SMB med å overholde miljølovgivningen
KOM(2007) 551 Bytrafikk og mobilitet
KOM(2007) 539 EUs dyrehelsetrategi 2007-2013