Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

25.10.2010
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland

06.08.2008
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

24.10.2014
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene

Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Finansiering av den tekniske støttefunksjonen for Schengen-informasjonssystemet (C.SIS)

Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land

Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

01.01.1994
VIS-forordningen om informasjonsutveksling for visum til kortvarig opphold: oppstart for Albania, Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia

Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum

31.10.2008
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel

29.04.2010
Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay

28.10.2008
Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland

Dyrevern under transport

08.02.1999
Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon

09.07.2008
Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland

Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil

04.12.2008
Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening

01.03.2010
Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Tilgang til og behandling av opplysninger i visuminformasjonssystem VIS

Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India

13.10.2009
Renrasede avlsdyr av sau og geit

01.01.1994
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning

02.08.2011
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

15.04.2008
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

13.04.2011
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros

23.01.2008
Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland

10.09.2009
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse

01.09.1993
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika

23.01.2009
Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA

Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler

01.01.2009
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr

Støy fra sivile overlydsfly

19.07.1993
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

11.03.2013
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

Aktive implanterbare medisinske innretninger

12.01.1995
Overgangsordninger for import og eksport av visse akvariedyr

07.02.2011
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

01.03.2010
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum

13.08.2008
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun

Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS)

03.06.2009
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

08.05.2011
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser

12.07.2010
Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond

Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land

11.02.2003
Standardformat for visum

Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler

16.07.2009
Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke

31.12.1998
Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Israel

29.02.2008
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA

Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring

Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter

Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland

Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest

Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem

Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe

05.11.2010
Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger

30.06.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre

Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit

Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania

26.03.2004
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri

Miljøforurensning fra asbest

16.08.1991
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia

01.05.2011
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)

15.07.2010
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien

01.07.1994
Kjøkkenredskaper fra Kina og Hong Kong Kina

01.07.2009
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 8. region

05.09.2013
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet

Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

09.07.2008
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima

30.03.2011
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe

23.06.1994
Godkjente instanser til føring av register over svin i USA

Godkjenning av tiltaksprogram mot salmonella i Brasil, Canada, Israel og USA

29.04.2010
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv

01.01.1999
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet

Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet

Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits

16.09.2008
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)

Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia

04.12.2009
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina

15.10.2008
Offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

01.01.2011
EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser

Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)

Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

07.10.2010
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter

01.09.1999
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

10.06.2008
Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia

13.12.2009
Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe

17.11.2010
Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland

08.01.2013
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt

01.07.1994
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

22.05.2007
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

05.08.2008
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser

Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse

04.12.2008
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

01.01.1994
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Fugleinfluensa i Storbritannia

27.06.2008
Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum

14.10.2010
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken

Renrasede avlsdyr av storfe

13.01.1999
Felleseuropeisk forskning om vann

18.11.2011
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)

01.01.1994
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

16.02.2009
Import av fiskevarer fra Fijiøyene

Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh

30.09.2008
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel

01.01.1994
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter

01.08.2008
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser

19.07.2010
Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

19.03.2008
Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland

25.06.2009
Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner

28.05.2009
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer

Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Import av honning fra Brasil

Visumlettelser for Moldova

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

01.03.2011
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland

14.11.2008
Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum

19.05.2011
Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit

02.10.2008
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse

04.12.2008
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC

Visumlettelser for Ukraina

Anvendelse av Schengen-reglene i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Tsjekkia og Slovakia

21.12.2007
Import av fersk oksekjøtt fra Brasil

18.01.2008
Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

12.12.2011
Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland

03.01.2013
Import av eggceller og embryo av svin

02.10.2008
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS

Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

27.03.2009
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr

01.07.1996
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT

02.08.2008
Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

28.03.2008
Omsetning av frø fra fôrvekster

13.09.1999
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"

Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger

19.07.2010
Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina

13.06.2008
Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser

01.03.2013

Sider