Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Omsetning av grønnsaksfrø: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2006

23.09.2006

01.10.1999
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
22.09.2006

23.09.2006

01.05.2010
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
07.07.2006

01.02.2009

01.06.2009
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
07.07.2006

01.05.2013

20.03.2015
Tjenestepensjonsdirektivet 2003
07.07.2006

12.04.2007

01.07.2006
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
07.07.2006

01.03.2008

11.06.2007
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
07.07.2006

08.07.2006

Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
07.07.2006

08.07.2006

Innkjøpsdirektivet 2004
02.06.2006

18.04.2007

01.07.2001
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
02.06.2006

01.01.2007
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Styrket sikkerhet i havner
02.06.2006

01.04.2007

03.07.2007
Yrkessjåførdirektivet (2003)
02.06.2006

01.06.2007

10.09.2008
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
02.06.2006

03.06.2006

19.01.2012
Forankring av bilbelter
07.07.2006

09.11.2006

18.08.2006
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip
28.04.2006

29.04.2006

11.08.2006
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
10.03.2006

08.06.2006

Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
10.03.2006

11.03.2006

01.01.2012
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
10.03.2006

11.03.2006

Sikrere bruk av internett (2005-2008)
23.04.2006

16.05.2006

01.01.2006
Harmoniserte elveinformasjonstjenester for kanaltrafikk
27.01.2006

28.01.2006

Tunneldirektivet
27.01.2006

01.12.2006

15.05.2007
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
27.01.2006

28.01.2006

Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
27.01.2006

28.01.2006

Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
27.01.2006

28.01.2006

Elektromagnetisk kompatibilitet
27.01.2006

20.07.2007

01.03.2011
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
02.06.2006

03.06.2006

Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
02.12.2005

03.12.2005

Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
02.12.2005

03.12.2005

19.01.2012
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
02.12.2005

01.07.2007

16.01.2009
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
02.12.2005

03.12.2005

01.09.2017
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
02.12.2005

03.12.2005

06.03.2005
EUs 6. miljøhandlingsprogram
21.10.2005

22.10.2005

22.10.2005
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
21.10.2005

22.10.2005

01.07.2004
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
22.10.2005

22.10.2005

01.04.2006
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2005

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
30.09.2005

01.06.2007

01.11.2007
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
30.09.2005

01.04.2006

08.05.2007
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
30.09.2005

01.04.2006

01.07.2008
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
08.07.2005

01.09.2006

01.01.2009
Overføring av personopplysninger til USA
08.07.2005

09.07.2005

Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
08.07.2005

01.02.2006

15.01.2008
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
08.07.2005

01.09.2006

01.01.2008
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler
08.07.2005

09.07.2005

Kjæledyrforordningen 2003 om forflytning av kjæledyr
08.07.2005

09.07.2005

Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
10.06.2005

11.06.2005

Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
10.06.2005

11.06.2005

20.06.2008
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
10.06.2005

01.02.2006

01.01.2006
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
10.06.2005

11.06.2005

01.07.2004
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
29.04.2005

01.08.2007

01.11.2007
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I)
20.04.2005

01.08.2007

01.11.2007
Prospektforordningen 2003 for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2005

01.01.2007

01.01.2006
Kartlegging av zoonoser
29.04.2003

30.04.2005

23.12.2005
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
29.04.2003

30.04.2005

23.12.2005
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
29.04.2005

30.04.2005

05.04.2002
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
29.04.2005

30.04.2005

20.02.2004
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
29.04.2005

30.04.2005

30.11.2005
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
11.03.2005

12.03.2005

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
11.03.2005

12.03.2005

Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
11.03.2005

12.03.2005

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
11.03.2005

12.03.2005

Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2005

12.03.2005

01.07.2004
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2005

12.03.2005

Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
11.03.2005

01.08.2005

08.02.2005
Måleinstrumentdirektivet 2004
11.03.2005

01.09.2005

30.10.2006
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
11.03.2005

12.03.2005

12.04.2005
Merking, registrering og rapportering av småfe
11.03.2005

12.03.2005

30.11.2005
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
08.02.2005

BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
08.02.2005

09.02.2005

20.06.2008
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
08.02.2005

09.02.2005

Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
08.02.2005

01.06.2005

01.03.2004
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
08.02.2005

01.04.2007

30.10.2009
Gjødselforordningen 2003
08.02.2005

09.02.2005

09.11.2009
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
08.02.2005

09.02.2005

12.04.2005
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
24.09.2004

25.09.2004

07.08.2007
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
09.12.2004

23.05.2005
Statistikk om informasjonssamfunnet
03.12.2004

04.12.2004

20.06.2008
Flypassasjerforordningen 2004
03.12.2004

04.12.2004

17.02.2005
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
03.12.2004

01.12.2005

01.07.2010
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
29.10.2004

01.08.2005

01.09.2004
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området
29.10.2004

30.10.2004

Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
29.10.2004

30.10.2004

Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004
29.10.2004

30.10.2004

01.01.2006
Statistikk om landbruksregnskaper
24.09.2004

25.09.2004

20.06.2008
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
24.09.2004

01.02.2006

01.07.2004
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
24.09.2004

19.05.2005

19.05.2005
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
24.09.2004

25.09.2004

18.11.2004
Seveso II-direktivet 2003 om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
09.07.2004

10.07.2004

01.07.2005
Opphavsrettsdirektivet
09.07.2004

01.08.2005

01.07.2005
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
09.07.2004

01.09.2005

01.07.2004
Overføring av personopplysninger til Guernsey
09.07.2004

10.07.2004

Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
09.07.2004

01.08.2005

Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
09.07.2004

01.07.2005

Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
09.07.2004

10.07.2004

Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
09.07.2004

10.07.2004

01.04.2005
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe
09.07.2004

10.07.2004

WEEE-direktivet 2002: kassering av elektriske og elektroniske produkter
08.06.2004

01.02.2006

01.07.2005
Minstetilbudet av leide samband
04.07.2004

05.07.2008

Fusjonsforordningen 2004
08.06.2004

01.07.2005

19.05.2005
Overføring av personopplysninger til Argentina
08.06.2004

09.06.2004

Opplysninger vedrørende anropers plassering
08.06.2004

09.06.2004

Prospektdirektivet om verdipapirer
08.06.2004

01.06.2005

Livsforsikringsdirektivet 2002
26.04.2004

27.04.2004

Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
26.04.2004

27.04.2004

Avfallsstatistikkforordningen
23.04.2004

24.04.2004

Arbeidstidsdirektivet
23.04.2004

01.08.2005

17.08.2004
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
23.04.2004

01.02.2006

18.08.2006
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
23.04.2004

01.01.2005

Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
23.04.2004

01.06.2005

Bygningsenergidirektivet 2002
23.04.2004

01.02.2005

01.02.2007
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
19.03.2004

01.08.2004

20.06.2008
Kosttilskuddsdirektivet
19.03.2004

20.03.2004

28.05.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
19.03.2004

20.03.2004

30.06.2004
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
06.02.2004

01.01.2005

Statistikk om jernbanetransport
06.02.2004

01.08.2004

Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
06.02.2004

01.11.2004

25.07.2003
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
06.02.2004

01.11.2004

25.07.2003
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
06.02.2004

01.11.2004

25.07.2003
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
06.02.2004

01.11.2004

25.07.2003
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)
06.02.2004

07.02.2004

Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2002)
06.02.2004

07.02.2004

07.02.2004
Legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
06.02.2004

07.02.2004

14.10.2004
Traktordirektivet 2003 om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
06.02.2004

07.02.2004

Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
05.12.2003

16.12.2003

Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.12.2003

06.12.2003

Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
05.12.2003

06.12.2003

09.09.2005
Støydirektivet
07.11.2003

01.06.2004

01.01.1995
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
07.11.2003

08.11.2003

Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
07.11.2003

08.11.2003

RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
07.11.2003

08.11.2003

24.01.2005
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
07.11.2003

08.11.2003

14.05.2004
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
26.09.2003

27.09.2003

20.05.2008
Miljøinformasjonsdirektivet
26.09.2003

01.02.2006

01.01.2004
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
26.09.2003

27.09.2003

Forsikringsformidlingsdirektivet 2002
26.09.2003

01.05.2004

01.01.2006
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
20.06.2003

01.01.2004

11.03.2011
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
20.06.2003

01.08.2004

Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
20.06.2003

01.11.2004

25.07.2003
Uønskede stoffer i dyrefôr
20.06.2003

21.06.2003

27.08.2003
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
20.06.2003

01.02.2004

01.04.2004
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
16.05.2003

17.05.2003

Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
16.05.2002

17.05.2003

08.12.2003
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
16.05.2003

01.05.2004

Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
16.05.2003

17.05.2003

Betalingsdirektivet 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
31.07.2013

01.02.2004

Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (2002)
16.05.2003

01.05.2004

Avfallsforbrenningsdirektivet
16.05.2003

17.05.2003

01.07.2004
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
16.05.2003

17.05.2003

13.09.1999
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
16.05.2003

17.05.2003

Handel med frø til sukkerbete og fôrbete
16.05.2003

17.05.2003

13.09.1999
Omsetning av grønnsaksfrø
16.05.2003

17.05.2003

13.09.1999
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
16.05.2003

17.05.2003

13.09.1999
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
14.03.2003

01.05.2004

10.12.2004
Biociddirektivet 1998
14.03.2003

01.03.2004

01.01.2004
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
14.03.2003

15.03.2003

24.10.2003
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
31.01.2003

01.02.2004

01.02.2004
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
31.01.2003

01.02.2003

21.03.2004
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
31.01.2003

01.06.2003

Tobakksdirektivet 2001
31.01.2003

01.07.2003

06.02.2003
Produktsikkerhetsdirektivet
31.01.2003

01.03.2004

01.09.1977
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
06.12.2002

01.08.2003

01.01.2006
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
06.12.2002

01.08.2003

01.01.2007
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
06.12.2002

01.07.2003
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
06.12.2002

01.08.2003

25.05.2004
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
11.12.2001

01.08.2002

01.07.2002
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
08.11.2002

01.08.2003

Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
27.09.2002

28.09.2002

01.01.2003
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
27.09.2002

05.10.2002

16.01.2006
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
27.09.2002

05.10.2002

Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
27.09.2002

05.10.2002

Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
12.07.2002

13.07.2002

Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked
12.07.2002

13.07.2002

Honningdirektivet
12.07.2002

13.07.2002

01.08.2003
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
25.06.2002

01.02.2003

01.04.2005
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
25.06.2002

26.06.2002

01.04.2005
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
25.06.2002

01.02.2003

01.04.2005
Overføring av personopplysninger til Canada
25.06.2002

26.06.2002

Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
20.12.2002

26.06.2002

Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
25.06.2002

01.02.2003

Advokatdirektivet
25.06.2002

01.03.2003

01.01.1997
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste
25.06.2002

26.06.2002

Transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett: ajourføring av liste
25.06.2002

26.06.2002

Veterinærlegemiddeldirektivet 2001
25.06.2002

26.06.2002

01.01.2000
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
25.06.2002

26.06.2002

01.01.1994
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
25.06.2002

26.06.2002

Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
31.05.2002

01.01.2003

01.03.2004
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
31.05.2002

01.01.2003

Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
19.04.2002

20.04.2002

Støy fra utstyr til utendørs bruk
19.04.2002

20.04.2002

29.12.2009
Dekk for motorvogner og tilhengere
19.04.2002

20.04.2002

Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.02.2002

02.02.2002

11.01.2002
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
11.12.2001

01.02.2003

Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
11.12.2001

12.12.2001

Kontroll og utdryddelse av blåtunge
11.12.2002

12.12.2001

04.05.2001
Miljømerkeforordningen 2000
09.11.2001

01.08.2002

01.04.2006
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
09.11.2001

10.11.2001

Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr
23.11.2001

24.11.2001

Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
23.11.2001

24.11.2001

05.04.2002
Gassdirektivet: felles regler for det indre marked for gass (til 30.6.2004)
26.10.2001

01.08.2002

01.01.2003
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
28.09.2001

29.09.2001

15.03.2003
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
28.09.2001

29.09.2001

Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
28.09.2001

29.09.2001

Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
28.09.2001

29.09.2001

26.03.2002
Taubaneanlegg til persontransport
28.09.2001

01.07.2002

03.05.2002
Sommertidsdirektivet
13.07.2001

14.07.2001

Drivstoffkvalitetsdirektivet
13.07.2001

14.07.2001

01.01.2005
Svoveldirektivet 1999 om svovelinnhold i petroleumsprodukter
13.07.2001

14.07.2001

08.10.2001
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
19.06.2001

20.06.2001

Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
01.07.2011

02.07.2011

Skipsavfallsdirektivet 2000
19.06.2001

01.02.2002

12.10.2003
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning
01.07.2011

01.06.2012
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
01.07.2011

01.06.2012
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
01.07.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat
01.07.2011

01.06.2012
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
19.06.2001

20.06.2001

Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
19.06.2001

20.06.2001

Legemidler mot sjeldne sykdommer
19.06.2001

20.06.2001

Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
19.06.2001

20.06.2001

Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Deponidirektivet
18.05.2001

01.04.2002

01.05.2002
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
30.03.2001

01.07.2001

Atskilt tilgang til abonnementslinjer
30.03.2001

01.10.2001

01.01.1998
Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe
30.03.2001

31.03.2001

31.03.2011
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser
30.03.2001

31.03.2001

01.08.2003
Verpehønsdirektivet
30.03.2001

30.03.2001

01.01.2002
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
28.02.2001

01.10.2001

01.08.2001
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
28.02.2001

01.03.2001

Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
23.02.2001

24.02.2001

01.05.2001
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
23.02.2001

24.02.2001

01.05.2001
Energimerkedirektivet for personbiler
31.01.2001

01.09.2001

Drikkevannsdirektivet 1998
31.01.2001

01.02.2001

01.01.2002
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
31.01.2001

01.09.2001

Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
22.12.2000

23.12.2000

Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
30.11.2000

01.07.2001

Beskyttelse av personopplysninger i Ungarn
30.11.2000

01.07.2001

Organisering av sjøfolks arbeidstid
27.10.2000

01.06.2001

08.07.2002
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
27.10.2000

28.10.2000

30.06.2003
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
27.10.2000

e-handelsdirektivet om elektronisk handel
27.10.2000

01.06.2001

01.07.2003
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
02.10.2000

03.10.2000

01.07.2003
Konjunkturstatistikk
02.10.2000

03.10.2000

20.06.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
02.10.2000

03.10.2000

Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
02.08.2000

03.08.2000

Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
31.07.2000

25.01.2001

15.06.2001

Sider