EU-pakker

Forsiden - Oversikt - EU-pakker
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål
Bærekraftig økonomi: finansiering av overgangen
Rammeverk for bærekraftig finansiering
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP)
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (revisjon 2023)
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler (revisjon 2023)
Tvangslisens for krisehåndtering
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser for konsern med globalt systemviktige institusjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021)
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021)
Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP)
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Energieffektiviseringsdirektivet (2023)
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
Sosialt klimafond
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet)
EU-pakke for digital finans
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen)
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Digitale tjenester i det indre marked
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Europeisk helseberedskapsunion
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Dekkmerkeforordningen 2020
Elektronisk godsinformasjon
EU-strategi for automatisert mobilitet
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EUs rolle i utvikling av internasjonale regnskapsstandarder
Revisjon av EUs finanstilsyn
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
EU-pakke for renere kjøretøy
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
EU-strategi for veitransport
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
Handlingsplan for 5G i Europa
Mot et europeisk gigabitsamfunn
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
Marrakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Beredskap i elektrisitetssektoren
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2016
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
EU-tiltakspakke for ren energi
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
Fremme av innovasjon for ren energi
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: arbeidsplan 2016-2019
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Europeisk e-tjenestekort
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EUs energiunion
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
Strategi for EUs elnett
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
EUs fjerde jernbanepakke
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EU-strategi for renere luft i Europa
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
Legemiddelforordningen (trukket revisjonsforslag): informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Legemiddelovervåkingsforordningen
Overvåking av legemidlers bivirkninger
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Frivillige ordninger og standardverdier i EUs ordning for biobrensel
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Sertifisering av bærekraftig biobrensel
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Medlemslandenes rett til å regulere eller forby dyrking av GMO
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Mulige endringer til gjeldene regulering av finansmarkedet
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Bygningsenergidirektivet 2010
Dekkmerkeforordningen 2009
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
Energimerkedirektivet 2010
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
Grønnbok om et europeisk energinettverk
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
Oversikt over grønne transporttiltak
Støybegrensning for jernbanemateriell
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
Single European Sky II-forordningen om effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
CO2-utslippsskrav for personbiler
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020

Sider