Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.6.2021 med pressemelding
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.6.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.6.2021
Rådsvedtak med pressemelding 20.5.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 3.5.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.4.2021
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
Kommunikasjonsverndirektivet fra 2002 om e-databeskyttelse gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.
Lovdata søker etter jurister med EU/EØS-kompetanse. Omfanget og viktigheten av EØS-rettskilder øker, og vi ønsker å styrke vår redaksjon med kollegaer som har kompetanse innen dette feltet og som kan være med å tenke nytt og utvikle nye funksjoner. Søknadsfrist 7. mars 2021.
Omtale av planlagt revisjon publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021
EU opprettet i 2013 en evaluerings- og overvåkingsmekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ikke en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet fastsettes gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.
Høring om initiativet for ny Schengen-strategi igangsatt av Kommisjonen 19.1.2021 med frist 16.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021

Sider