Beslutningsprosessen: statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk - Beslutningsprosessen: statistikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (2005b)
11.11.2005

2006/071

03.06.2006
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (2005a)
11.11.2005

2006/071

03.06.2006
Avfallsstatistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten (2005)
26.09.2005

2006/052

20.04.2006
Ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter institusjonell sektor
11.08.2005

2006/051

01.07.2007
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
03.08.2005

2006/016

28.01.2006
Avfallsstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2005)
14.06.2005

2005/155

03.12.2005
Avfallsstatistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data (2005)
14.06.2005

2005/155

03.12.2005
Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post: gjennomføringsbestemmelser (2005)
29.04.2005

2005/124

01.10.2005
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsundersøkelser 2007-2009
28.03.2005

2005/126

01.10.2005
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser (2005)
17.03.2005

2005/128

01.10.2005
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): gjennomføringsbestemmmmelser om listen over sekundærmålvariabler for 'sosial deltaking'
27.01.2005

2005/086

11.06.2005
Statistiske oppgaver over godstransport på vei: gjennomføringsbestemmelser (2004)
28.04.2004

2005/020

09.02.2005
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): endringsbestemmelser (2003)
17.08.2003

2005/019

09.02.2005
Avfallsstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2004)
16.04.2004

2004/159

30.10.2004
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper (2004)
08.04.2004

2004/136

25.09.2004
Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter: endringsbestemmelser
31.03.2004

2004/086

09.06.2004
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv
16.01.2004

2004/084

Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter
29.01.2004

2004/086

Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om sekundærmålvariabler for 'overføring av fattigdom mellom generasjoner'
28.01.2004

2004/086

09.06.2004
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om listen over primærmålvariabler
07.12.2003

2004/085

09.06.2004
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om regler for utvalg og sporing
07.12.2003

2004/085

09.06.2004
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om feltarbeid og framgangsmåter for beregning
07.12.2003

2004/085

09.06.2004
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om definisjoner
07.12.2003

2004/085

09.06.2004
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)
01.01.2005

2004/064

Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
23.07.2003

2004/032

01.08.2004
20.06.2008
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser
28.07.2003

2004/031

20.03.2004
Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post: gjennomføringsbestemmelser (2003)
21.08.2003

2004/030

20.03.2004
Statistikk om jernbanetransport
10.02.2003

2004/012

01.08.2004
Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post
31.03.2003

2003/123

27.09.2003
Spredning av statistikk over godstransport på vei
24.01.2003

2003/094

12.07.2003
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): endringsbestemmelser om reviderte klassifikasjoner av utgifter etter formål (2002)
13.02.2002

2003/017

01.02.2003
Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet
01.01.2003

2002/109

01.01.2003
Overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei
29.11.2001

2002/063

01.06.2002
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): endringsbestemmelser om skatter og trygde- og pensjonspremier (2001)
12.06.2001

2002/022

02.03.2002
Konjunkturstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
16.04.2001

2002/021

02.03.2002
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: gjennomføringsbestemmelser om definisjonen av arbeidsløshet
28.09.2000

2001/083

20.06.2001
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: gjennomføringsbestemmelser om koding ved overføring av data fra 2001
09.08.2000

2001/083

20.06.2001
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): endringsbestemmelser om skatter og trygde- og pensjonspremier (2000)
07.12.2000

2001/085

20.06.2001
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser om definisjon og oversending av opplysningar om lønsstrukturen
29.09.2000

2001/057

19.05.2001
Korttidsstatistikk over offentlige finanser
24.02.2000

2001/024

24.02.2001
Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter
01.01.1997

1999/013

30.01.1999
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
16.02.1990
01.01.1994
BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
19.07.2003

2005/019

20.06.2008
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
23.12.2007

2008/074

07.06.2008
04.05.2009
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
01.01.2007

2008/016

01.01.2008
01.01.2008
Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet
13.11.1990
01.01.1994
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter

2007/061

01.01.2008
20.06.2008
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
29.06.2007

2008/027

15.03.2008
15.03.2008
Etablering av et nytt europeisk rådgivende statistikkutvalg
15.06.2008
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
16.03.2008

2008/090

05.07.2008
05.07.2008

Sider