Beslutningsprosessen: statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk - Beslutningsprosessen: statistikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
07.07.2010

2011/024

02.04.2011
04.07.2013
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
22.06.2010

2011/023

02.04.2011
04.07.2013
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
01.01.2011

2011/021

02.04.2011
04.07.2013
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
05.04.2010

2012/072

31.03.2012
04.07.2013
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)
31.03.2010

2011/020

02.04.2011
04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
01.01.2009

2011/020

02.04.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland
01.01.2010

2011/106

01.10.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland:
01.01.2010

2011/106

01.10.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011
04.01.2010

2011/025

02.04.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket
04.01.2010

2011/110

01.10.2011
04.07.2013
Statistikk over varehandelen med tredjeland
01.01.2010

2011/105

01.10.2011
04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
26.06.2009

2009/152

05.12.2009
04.07.2013
Energistatistikk
04.12.2008

2009/081

04.07.2009
04.07.2013
Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
09.01.2008

2008/057

26.04.2008
23.03.2011
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
01.01.2009

2013/013

01.08.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.01.2012

2012/188

29.09.2012
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og virksomhet
19.07.2007

2008/017

02.02.2008
02.02.2008
Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser
24.03.2011

2011/109

01.10.2011
01.10.2011
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
20.10.2005

2006/126

23.09.2006
23.03.2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
20.05.2007

2007/130

29.09.2007
23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.01.2011

2011/046

02.04.2011
04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)
01.01.2009

2011/022

02.04.2011
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser
14.05.2010

2010/112

01.11.2010
23.03.2011
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet
21.04.2010

2010/110

01.11.2010
23.03.2011
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2010

2010/111

01.11.2010
23.03.2011
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet
26.08.2009

2009/154

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010
18.08.2009

2009/154

05.12.2009
23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet
19.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO
19.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper
01.01.2007

2009/155

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk om innovasjon
13.07.2009

2009/113

23.10.2009
23.03.2011
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner
01.01.2009

2009/053

25.04.2009
23.03.2011
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)
01.01.2011

2009/111

23.10.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav (revisjon 2009)
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav (kodifisering)
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen
20.04.2009

2009/151

05.12.2009
23.03.2011
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer
20.04.2009

2009/151

05.12.2009
23.03.2011
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse
16.11.2008

2009/038

14.03.2009
23.03.2011
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)
01.01.2008

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger
03.02.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistikker om informasjonssamfunnet
20.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Kvartalsstatistikker over ledige stillinger
01.01.2010

2009/037

14.03.2009
23.03.2011
Statistikk om informasjonssamfunnet
21.10.2008

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
17.07.2008

2008/126

08.11.2008
23.03.2011
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
30.12.2007

2008/074

07.06.2008
23.03.2011
Statistikk over landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
01.04.2008

2008/091

05.07.2008
23.03.2011
Harmoniserte konsumprisindekser
05.12.2007

2008/038

15.03.2008
23.03.2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
03.12.2007

2008/038

15.03.2008
23.03.2011
Felles nomenklatur for godstransport
01.01.2008

2008/036

01.01.2008
23.03.2011
Standard for næringsgruppering (statistikk)
01.01.2008

2008/018

01.01.2008
23.03.2011
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
08.08.2007

2008/018

02.02.2008
23.03.2011
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
01.01.2009

2009/112

23.10.2009
23.03.2011
Folke- og boligtelling 2011
02.09.2008

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
20.01.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistiske oppgaver over godstransport på vei: avslutning av overgangsperiode
06.08.2007

2007/170

08.12.2007
23.03.2011
Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2009)
13.05.2009

2009/111

23.10.2009
23.03.2011
Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene
01.04.2009

2009/102

26.09.2009
23.03.2011
Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv
21.01.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
21.05.2008

2008/130

06.12.2008
23.03.2011
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
01.01.2009

2008/027

15.03.2008
23.03.2011
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
24.06.2008

2008/124

08.11.2008
04.05.2009
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger
30.11.2009

2010/036

13.03.2010
13.03.2010
Referansemetadata til det europeiske statistiske system
20.06.2009

2009/154

05.12.2009
05.12.2009
Avlingsstatistikk
01.01.2010

2009/156

05.12.2009
23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei
05.12.2008

2009/073

30.05.2009
30.05.2009
Konjunkturstatistikker: gjennomføringsbestemmelser
19.06.2008

2008/126

08.11.2008
04.05.2009
Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
01.01.2009

2008/130

01.01.2009
04.05.2009
Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
01.05.2008

2008/130

06.12.2008
04.05.2009
Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
14.05.2008

2008/108

27.09.2008
04.05.2009
Statistikk over materiell fattigdom
14.05.2008

2008/130

06.12.2008
04.05.2009
Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet
13.03.2008

2008/091

05.07.2008
04.05.2009
Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
29.01.2008

2008/092

05.07.2008
04.05.2009
Statistikk om utdanning og livslang læring
24.06.2008

2008/125

08.11.2008
04.05.2009
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
01.01.2008

2008/126

01.01.2008
04.05.2009
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
25.03.2008

2008/107

27.09.2008
04.05.2009
Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor (kodifisering)
03.12.2008

2009/037

14.03.2009
23.03.2011
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
01.01.2008

2008/131

01.01.2008
04.05.2009
Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2005)
11.08.2005

2006/051

01.01.2007
20.06.2008
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om utarbeiding og oversending av data om kvartalsvis offentlig gjeld (2004)
22.07.2004

2005/021

09.02.2005
20.06.2008
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995)
20.12.1996

1999/013

30.01.1999
20.06.2008
Statistikk om informasjonssamfunnet
20.05.2004

2004/175

04.12.2004
20.06.2008
Statistikk om industriproduksjon
31.12.1991

1994/007

01.07.1994
Statistikk over jernbanetransport: tekniske bestemmelser om overføring av data
18.04.2007

2007/128

29.09.2007
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding og økonomisk utestenging
21.03.2007

2007/129

29.09.2007
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2006)
12.04.2007

2007/094

07.07.2007
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser
05.03.2007

2007/094

07.07.2007
Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post: endringsbestemmelser om listen over flyplasser
09.03.2007

2007/093

07.07.2007
Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2006)
01.11.2006

2007/037

28.04.2007
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser (2006)
11.07.2006

2006/158

09.12.2006
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
27.07.2006

2006/159

09.12.2006
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: gjennomføringsbestemmelser
09.05.2006

2006/135

28.10.2006
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: ajourføring av datakrav (2006)
09.05.2006

2006/135

28.10.2006
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om definisjoner og ajourførte definisjoner (2006)
23.05.2006

2006/136

01.06.2007
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser (2006)
26.05.2006

2006/136

01.06.2007
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om listen over sekundærmålvariabler for boligforhold
15.03.2006

2006/126

23.09.2006
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: gjennomføringsbestemmelser
24.02.2006

2006/126

23.09.2006
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer
04.03.2006

2006/096

08.07.2006
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2005)
01.01.2005

2006/095

08.07.2006

Sider