Beslutningsprosessen: statistikk

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser Ares(2024)4679565
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: oppdateringer iht. NACE-klassifiseringen Ares(2024)4641872
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (revisjonsforslag 2024) Ares(2024)4168921
Opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA): endringsbestemmelser Ares(2024)3178641
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser Ares(2024)2885531
Landbruksstatistikk om input og output: kvalitetsrapporter Ares(2024)2750211
Statistikk om landbruksregnskaper: spesifikasjoner i kvalitetsrapporter Ares(2024)2749388
Landbruksstatistikk: utfyllende bestemmelser om næringsstoffer Ares(2024)2584757
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser Ares(2024)2411608
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter Ares(2024)2302539
Harmoniserte konsumprisindekser: modernisering av klassifiseringen Ares(2024)2267702
Rammeverk for næringslivsstatistikk
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om inkludering av vann, skog, økoystemer og miljøtilskudd Ares(2021)3163780

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2025 Ares(2024)2756409
D097778/01
32024R1883
Europeisk næringslivsstatistikk: endringer til gjennomføringsbestemmelser om statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter Ares(2024)3363762
32024R1840
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser
D097147/01
32024R1769
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser
D097155/01
32024R1720
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser
KOM(2021) 776
32023R0734
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på energi- og miljøområdet for 2025 Ares(2023)5451971
C(2023) 7406
32024R0298
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på helseområdet for referanseåret 2024 Ares(2023)4803188
C(2023) 7310
32024R0297
Energistatistikk: implementering av oppdateringer Ares(2023)4700024
D091527/01
32024R0264
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2025 Ares(2023)5451401
D092311/01
32023R2527
BNI-forordningen 2019: manglende moms på grunn av svindel og insolvens
D092309/01
32023R2493
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024 Ares(2023)4802790
D092310/01
32023R2529
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om datainnsamling for arbeidskraftundersøkelsen i 2026 Ares(2023)4884165
C(2023) 6222
32023R2735
Landbruksstatistikk: dyreproduksjon Ares(2023)5986996
D092308/01
32023R2745
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024 Ares(2023)2761398
C(2023) 4532
32023R1797
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024 Ares(2023)2794639
D090243/01
32023R1507
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser Ares(2023)2696026
D089856/01
32023R1472
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger Ares(2022)3643668
D089855/01
32023R1470
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024 Ares(2023)3097045
32023R1484
Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser Ares(2023)2805197
D089854/01
32023R1579
Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler Ares(2023)2778835
D089853/01
32023R1537
Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon Ares(2023)2775359
D089852/01
32023R1538
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon Ares(2022)5030484
D085152/01
32022R2552
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet Ares(2022)4677633
C(2022) 7400
32023R0126
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser Ares(2022)5695741
C(2022) 7104
32023R0137
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet
32022R2094
Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system
32023H0397
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging
C(2022) 7650
32023R0167
Landbruksstatistikk om input og output
KOM(2021) 37
32022R2379
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til undersøkelsen om innovasjon i næringslivet Ares(2022)2244699
32022R1092
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for statistikk om globale verdikjeder Ares(2022)1575245
32022R0918
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023 Ares(2022)3389279
32022R1344
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023 Ares(2021)4945580
D076875/01
32021R2286
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser Ares(2021)4701606
C(2021) 8216
32022R0125
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker Ares(2021)4412029
D075376/01
32022R0132
BNI-forordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester Ares(2021)4983210
32021R1949
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2020 om flerårig rullerende planlegging Ares(2020) 3590627
C(2020) 7107
32020R2175
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022 Ares(2021)3154068
C(2021) 5263
32021R1898
Statistikk om helsetjenester: utgifter og finansiering Ares(2021)2892597
D074178/01
32021R1901
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
D074428/01
32021R1223
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022 Ares(2021)2952986
D074031/01
32021R1190
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
D068517/01
32020R1470
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
D067715/01
32020R1030
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
32020R1197
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
KOM(2018) 307
32020R0851
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
D062923/01
32019R2146
Europeisk næringslivsstatistikk
KOM(2017) 114
32019R2152
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
D061460/01
32019R0803
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
32018R1799
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
D052577/01
32017R2169
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
D050675/02
32017R2010
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
KOM(2015) 496
32016R1952

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester Ares(2022)5574738
C(2022) 7651
32023R0212 Nr. 110/2024
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester Ares(2022)5567071
D084568/02
32022R2498 Nr. 110/2024
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021 Ares(2021)2206803
D073709/02
32021R2010 Nr. 79/2024
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
D064787/01
32019R2180 Nr. 78/2024
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022
D071426/01
32021R0861 Nr. 42/2024
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022 Ares(2020)6378963
C(2021) 511
32021R0859 Nr. 42/2024
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
D067471/01
32020R1148 Nr. 342/2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023 Ares(2022)3226337
C(2022) 5335
32022R2279 Nr. 243/2023
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023 Ares(2022)4675076
D083633/01
32022R1399 Nr. 243/2023
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester Ares(2022)3894631
D082681/01
32022R2294 Nr. 242/2023
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data Ares(2021)1207981
D072694/01
32021R1179 Nr. 171/2023
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
C(2020) 4847
32020R1569 Nr. 170/2023
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
D065575/01
32020R0405 Nr. 173/2023
BNI-forordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
32021R1948 Nr. 172/2023
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon
C(2020) 6802
32020R2147 Nr. 107/2023
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Ares(2020) 4001521
D068984/01
32020R1546 Nr. 107/2023
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullerende planlegging (2021-2028)
C(2019) 8807
32020R0256 Nr. 353/2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
C(2020) 7896
32021R0466 Nr. 26/2023
BNI-forordningen 2019: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
KOM(2017) 329
32019R0516 Nr. 234/2020
Sosialstatistikkforordningen
KOM(2016) 551
32019R1700 Nr. 224/2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
D076168/01
32021R2052 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
C(2021) 7647
32022R0029 Nr. 353/2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
D069329/01
32020R1721 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
C(2020) 5463
32020R1640 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
D068132/01
32020R1642 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
C(2020) 4670
32020R1432 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
D067711/01
32020R1013 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
C(2019) 8809
32020R0257 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
C(2019) 8800
32020R0258 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
D064789/02
32019R2242 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
D064786/02
32019R2240 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
D064788/01
32019R2241 Nr. 353/2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
32019R2181 Nr. 353/2022
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
D058393/01
32019R0414 Nr. 199/2022
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
C(2018) 7910
32019R0280 Nr. 129/2021
Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
C(2019) 5572
32019R1681 Nr. 82/2021
Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
D062673/01
32019R1933 Nr. 81/2021
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
32018R1874 Nr. 83/2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
32019R1910 Nr. 84/2021
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
KOM(2017) 353
32018R0643 Nr. 268/2019
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
KOM(2016) 557
32017R1951 Nr. 169/2018
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
C(2018) 8872
32019R0505 Nr. 179/2019
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2017
D046976/01
32017R0269 Nr. 204/2018
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
D045810/01
32016R2119 Nr. 198/2018
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
KOM(2013) 611
32016R2032 Nr. 113/2017
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
D045811/01
32016R1253 Nr. 100/2017
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
32016R1724 Nr. 99/2017
Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
32016R2236 Nr. 67/2017
Statistikk over betalingsbalanse
KOM(2014) 379
32016R1013 Nr. 44/2017
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden
039381/02
32015R2010 Nr. 130/2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
D040223/01
32015R2256 Nr. 58/2016
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
D039490/01
32015R2112 Nr. 33/2016
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
D033348/01
32014R1175 Nr. 35/2016
Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser
32015R1557 Nr. 36/2016
Europeisk statistikk: gjennomføringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
32015R1163 Nr. 288/2015
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
32015R1342 Nr. 289/2015
Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser
32015R1391 Nr. 291/2015
Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger
32014R0431 Nr. 292/2015
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser
32015R1042 Nr. 287/2015
Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
D035253/01
32014R1264 Nr. 127/2015
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
D033352/01
32014R1153 Nr. 126/2015
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser
32014R1397 Nr. 125/2015
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
D030190/01
32014R0715 Nr. 69/2015
Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser
32014R1209 Nr. 68/2015
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
D029221/01
32014R0068 Nr. 297/2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring
D030108/01
32014R0439 Nr. 246/2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger
D030105/02
32014R0446 Nr. 245/2014
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
KOM(2013) 247
32014R0538 Nr. 242/2014
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
KOM(2013) 155
32014R0545 Nr. 241/2014
Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
D018075/01
32014R0228 Nr. 199/2014
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
KOM(2013) 525
32013R1383 Nr. 147/2014
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
32013R0912 Nr. 105/2014
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser
D023880/01
32013R0317 Nr. 176/2013
Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser
C(2013) 14
32013R0253 Nr. 149/2013
Energistatistikk: endringsbestemmelser
D022560/01
32013R0147 Nr. 142/2013
Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser
D022679/01
32013R0119 Nr. 142/2013
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring
D023879/01
32013R0081 Nr. 97/2013
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser
32012R0555 Nr. 99/2013

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Energistatistikk
KOM(2006) 850
32008R1099 Nr. 81/2009
Integrert landbruksstatistikk
KOM(2016) 786
32018R1091 Nr. 327/2019
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
KOM(2010) 505
32012R0070 Nr. 175/2013
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
KOM(2006) 864
32008R0762 Nr. 54/2009
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010)
KOM(2010) 774
32013R0549 Nr. 58/2014
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
32005R0184 Nr. 86/2005
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
32003R0450 Nr. 134/2003
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap
KOM(2010) 132
32011R0691 Nr. 98/2012
Avfallsstatistikkforordningen
32002R2150 Nr. 55/2004
Statistikkforordningen 2009
KOM(2007) 625
32009R0223 Nr. 153/2009
Statistikk over turisme
KOM(2010) 117
32011R0692 Nr. 118/2012
EUs statistikkprogram 2013-2017 (forlenget til 2020)
KOM(2011) 928
32013R0099 Nr. 134/2013
Statistikk om plantevernmidler
KOM(2006) 778
32009R1185 Nr. 145/2014
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
32006R1921 Nr. 62/2007
Europeisk befolkningsstatistikk
KOM(2011) 903
32013R1260 Nr. 106/2014
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
KOM(2005) 375
32007R0862 Nr. 37/2008
Konjunkturstatistikk
31998R1165 Nr. 80/2000
Strukturstatistikk for næringslivet
KOM(2006) 66
32008R0295 Nr. 123/2008
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
KOM(2017) 545
32018R0974 Nr. 97/2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
D056425/01
32018R1798 Nr. 199/2019
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
D053707/01
32017R2384 Nr. 199/2018
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
D051832/02
32017R2119 Nr. 197/2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
D052682/02
32018R0174 Nr. 200/2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
D052679/02
32018R0255 Nr. 261/2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
D050905/02
32017R1515 Nr. 168/2018
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
D049248/02
32017R0881 Nr. 326/2019
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
D046956/02
32017R0310 Nr. 201/2018
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
D048009/01
32016R2304 Nr. 101/2017
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
D047039/02
32017R0543 Nr. 202/2018
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser Ares(2016)3268077
D047005/01
32017R0712 Nr. 203/2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
C(2016) 3515
32016R1851 Nr. 167/2018
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
D045481/01
32016R2015 Nr. 114/2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
D045086/01
32016R1872 Nr. 66/2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
D041930/02
32016R0008 Nr. 129/2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
D041161/02
32016R0114 Nr. 102/2016
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
D041137/01
32015R2174 Nr. 60/2016
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
D040087/01
32015R2003 Nr. 131/2016
Harmoniserte konsumprisindekser
KOM(2014) 724
32016R0792 Nr. 31/2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
D034151/01
32014R1196 Nr. 128/2015
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
D033347/01
32014R0724 Nr. 298/2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
D032483/01
32014R0842 Nr. 124/2015
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
D031594/01
32014R0205 Nr. 198/2014
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
D027004/01
32013R0859 Nr. 107/2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
D026930/01
32013R0936 Nr. 104/2014
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
D023936/01
32013R0318 Nr. 150/2013
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål
D023881/01
32013R0557 Nr. 210/2013
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser
D022728/01
32013R0141 Nr. 144/2014
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
D022727/01
32013R0112 Nr. 130/2013
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
D021806/01
32012R1083 Nr. 100/2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
D021054/01
32013R0093 Nr. 151/2013
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader
31999R0530 Nr. 81/2000
Statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling
31995R2744 Nr. 17/1998
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
32016R0172 Nr. 45/2017
Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
32015R1365 Nr. 290/2015
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011)
32011R0830 Nr. 104/2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015
32015R1711 Nr. 34/2016
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
32015R0245 Nr. 232/2015
Statistikk over forsikringstjenester: dataserier
31999R1228 Nr. 53/2001
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
32014R0067 Nr. 143/2014
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser
32012R0995 Nr. 46/2013
Kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer
31999R1618 Nr. 98/2000
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
32012R0907 Nr. 104/2014
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995): endrings- og utfyllende bestemmelser om fordeling av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)
31998R0448 Nr. 123/1999
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning
32002R1221 Nr. 62/2003
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser
32011R0656 Nr. 145/2014
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995): gjennomføringsbestemmelser om utgifter og inntekter i offentlig forvalting
32000R1500 Nr. 23/2001
Statistikk over forsikringstjenester: definisjoner av kjennetegn
31999R1225 Nr. 53/2001
Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
32015R0459 Nr. 231/2015
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat
32011R0408 Nr. 145/2014
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
32015R0359 Nr. 59/2016
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)
31999R1726 Nr. 81/2000
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
32018R1709 Nr. 198/2019
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
32012R1106 Nr. 98/2013
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
32003D1608 Nr. 19/2005
Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
KOM(2012) 167
32015R0759 Nr. 98/2019
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
C(2018) 2382
32018D1007 Nr. 197/2019
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
KOM(2007) 433
32008D1297 Nr. 90/2009
Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker
32011R0328 Nr. 73/2012
EUs statistikkprogram (2008-2012)
KOM(2006) 687
32007D1578 Nr. 75/2008
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
KOM(2007) 859
32009L0042 Nr. 152/2009
Statistikk over varehandelen med tredjeland
KOM(2007) 653
32009R0471 Nr. 105/2011
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser
32010R0849 Nr. 75/2011
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser
32010R0822 Nr. 44/2011
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
32010R0519 Nr. 24/2011
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
32010R0317 Nr. 21/2011
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
32011R0937 Nr. 30/2011
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
32010R0216 Nr. 72/2012
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker
32011R0349 Nr. 189/2012
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
32010R0163 Nr. 20/2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
32011R0263 Nr. 107/2011
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011
32009R1201 Nr. 25/2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
32011R0110 Nr. 88/2011
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
32010R1227 Nr. 58/2011
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene
32010R1114 Nr. 46/2011
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010
32010R0860 Nr. 45/2011
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
32010R0821 Nr. 44/2011
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
32010R0481 Nr. 23/2011
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser
32011R1051 Nr. 119/2012
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland
32010R0113 Nr. 106/2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket
32009R1200 Nr. 110/2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft