Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
23.11.2007

2008/100

27.09.2008
04.02.2009
Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
24.10.2007

2008/100

27.09.2008
04.02.2009
Registersystem for CO2-kvotehandel
30.12.2004

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2004 om handel med utslippskvoter for klimagasser
13.11.2005

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
01.01.2008

2008/055

26.04.2008
03.02.2009
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
16.02.2009
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
24.12.2004

2008/121

08.11.2008
13.03.2009
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
10.07.2007

2007/015

01.08.2008
01.01.2008
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
09.09.2006

2005/145

09.09.2006
01.09.2017
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
22.03.2018

2006/005

28.01.2006
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2004

2005/034

12.03.2005
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
18.05.2005

2005/036

18.05.2005
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
01.02.2006

2004/134

01.02.2006
01.07.2004
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
12.03.2005

2005/034

12.03.2005
01.07.2004
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
27.02.2020

2020/233

12.02.2021
11.12.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
15.12.2001

2007/126

29.09.2007
01.01.2010
Støy fra sivile overlydsfly
29.09.1990
01.01.1994
19.07.1993
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
12.08.2004

2003/147

12.08.2004
24.01.2005
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
30.07.2002

2004/059

27.04.2004
Avfall fra titandioksidindustrien
15.06.1993

1994/007

01.07.1994
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
10.12.1984
01.01.1994
Lagring av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
16.03.1998

1997/028

16.03.1998
01.01.2003
Miljøforurensning fra asbest
31.12.1988
01.01.1994
16.08.1991
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
22.06.2010

2012/106

01.02.2013
10.04.2013
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
31.12.1995

1996/050

01.10.1996
10.12.1999
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
01.02.1972
01.01.1994
30.07.2002
Miljømerkeforordningen 2000
24.09.2000

2001/139

01.04.2006
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.10.1991
01.01.1994
Avfallsforbrenningsdirektivet
28.12.2002

2003/042

17.05.2003
01.07.2004
Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
01.10.2000

2002/134

28.09.2002
01.01.2003
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
27.04.1990

1994/011

Avfallsdirektivet
17.05.2006

2007/035

28.04.2007
Biocidforordningen: endringsbestemmelser
04.01.2007

2007/048

09.06.2007
22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
01.11.2009

2008/048

01.11.2009
22.04.2009
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
30.04.2008

2008/048

30.04.2008
22.04.2009
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
22.04.2009
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
18.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
03.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av jordforbedringsmidler inkludert krav til vurdering og kontrol
24.11.2006

2008/015

02.02.2008
02.02.2008
Tildeling av EUs miljømerke
08.02.2008

2008/089

05.07.2008
05.07.2008
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
05.12.2006

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
17.03.2004

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.01.2008

2007/014

01.01.2008
22.04.2009
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai

2008/035

15.03.2008
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
01.01.2008

2008/054

26.04.2008
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
01.01.2007

2008/026

15.03.2008
15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Vannforurensningsdirektivet
01.05.2008

2007/033

01.05.2008
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
04.10.2007

2008/008

02.02.2008
02.02.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.09.2007

2008/008

02.02.2008
22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
21.10.2007

2008/024

15.03.2008
15.03.2008
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
02.02.2008
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Unntak for bruk av bly
18.05.2006

2007/082

08.06.2007
06.06.2008
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
01.01.2005

2007/169

08.12.2007
08.12.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
28.03.2008

2007/168

08.12.2007
08.12.2007
Kortkjedede klorerte parafiner
29.06.2007

2007/156

08.12.2007
08.12.2007

Sider