Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II
11.07.2016

2015/067

11.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebukonazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2014 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
01.02.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr
01.05.2015

2013/224

01.05.2015
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2013
12.11.2010

2013/238

14.12.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/212

08.12.2012
27.11.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/211

08.12.2012
27.11.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr
01.07.2015

2013/194

01.07.2015
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter
01.02.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin
01.05.2013

2013/139

16.07.2013
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider
11.09.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled
01.11.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos
30.05.2012

2013/066

04.05.2013
Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter
12.02.2013

2013/096

04.05.2013
Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr
30.09.2011

2013/068

04.05.2013
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema
03.03.2011

2012/186

01.06.2013
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
27.09.2012

2012/235

01.01.2013
Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp
30.07.2010

2012/185

01.11.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
11.10.2011

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
07.12.2011

2012/152

27.07.2012
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013
25.11.2011

2012/152

27.07.2012
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen
26.11.2010

2012/152

27.07.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
12.07.2010

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje
22.01.2010

2012/152

27.07.2012
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
10.06.2009

2011/157

03.12.2011
Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff
01.02.2013

2013/066

04.05.2013
Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser
14.02.2012

2012/116

16.06.2012
Kriterier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp
03.01.2011

2012/096

01.05.2012
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
21.05.2009

2012/071

31.03.2012
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
04.02.2008

2012/028

01.05.2012
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
10.12.2007

2011/154

03.12.2011
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter
24.12.2009

2011/154

03.12.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler
25.12.2009

2011/155

03.12.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter
04.07.2011

2011/093

21.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2011 for utvidelse til EFTA/EØS-landene
30.04.2011

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)
01.11.2012

2011/073

01.11.2012
Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider
01.11.2011

2011/073

02.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
25.08.2009

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel
01.11.2011

2011/033

01.11.2011
Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel
01.05.2011

2011/033

01.05.2011
Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff
01.08.2012

2011/032

01.08.2012
Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet
01.09.2012

2011/032

01.09.2012
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
30.04.2010

2011/031

02.04.2011
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
17.03.2010

2011/042

02.04.2011
Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.12.2012
Oppføring av akrolein som et aktivt stoff (biocid)
31.08.2010

2011/014

02.04.2011
Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
01.02.2011

2010/128

01.02.2011
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
09.02.2011

2010/128

09.02.2011
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
01.03.2011

2010/128

01.03.2011
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
14.05.2010

2010/128

11.12.2010
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
02.02.2010

2010/125

11.11.2010
Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil
06.01.2010

2010/125

11.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
31.12.2010

2015/270

01.11.2015
02.11.2015
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2020

2021/394

11.12.2021
23.12.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører
01.01.2021

2021/395

11.12.2021
23.12.2021
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger av utendørs støy
31.12.2021

2021/356

11.12.2021
31.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
22.02.2021

2021/373

11.12.2021
17.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
15.03.2021

2021/372

11.12.2021
17.12.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om føreløpige gratiskvoter
27.09.2013

2013/238

14.12.2013
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
23.08.2021

2021/339

11.12.2021
10.12.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
15.07.2021

2021/338

11.12.2021
10.12.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
18.06.2020

2021/338

11.12.2021
10.12.2021
Godkjenning av to typer pepinomosaikkvirus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
28.06.2021

2021/343

11.12.2021
15.12.2021
Tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
07.06.2022

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
10.05.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.07.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
08.05.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Avslag på godkjenning av gjæret ekstrakt av valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
10.06.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
14.06.2021

2021/342

11.12.2021
15.12.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og beslektede stoffer
25.08.2021

2021/336

11.12.2021
15.12.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
12.12.2020

2021/340

11.12.2021
15.12.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke tillatte formuleringsstoffer
24.03.2021

2021/340

11.12.2021
15.12.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: gjennomføringsbestemmelser om beregningen av gjennomsnittlige spesifikke utslipp for 2019 m.m.
07.07.2021

2021/355

11.12.2021
15.12.2021
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
01.05.2008

2009/018

01.08.2011
15.06.2012
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer
13.07.2010

2011/057

21.05.2011
27.03.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
10.08.2021

2021/287

30.10.2021
05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
08.01.2022

2021/286

08.01.2022
05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om forbud mot blyhagl i eller omkring våtmarker
15.02.2021

2021/285

30.10.2021
05.11.2021
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i systemer for intravaskulær ultralydavbildning
01.07.2022

2021/294

30.10.2021
05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om korreksjonsfaktor for justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter 2021-2025
29.06.2021

2021/310

30.10.2021
05.11.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
26.04.2021

2021/312

30.10.2021
05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
11.08.2021

2021/309

30.10.2021
05.11.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8
20.05.2021

2021/291

30.10.2021
29.10.2021
Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende petroleumsgass, komprimert naturgass og E85
12.04.2021

2021/313

30.10.2021
03.11.2021
Biocider: oppføring av kaliumsorbat som et aktivt stoff
10.06.2021

2021/283

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: oppføring av karbondioksid framstilt ved forbrenning av propan og/eller butan som et aktivt stoff
10.06.2021

2021/283

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
16.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 1
21.03.2021

2021/290

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
17.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
21.03.2021

2021/290

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av formaldehyd som eksisterende aktivt stoff i produkter av type 2 og 3
16.12.2020

2021/288

30.10.2021
29.10.2021
Godkjenning avvandig ekstrakt av spirede frø av søtlupin Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.04.2021

2021/293

30.10.2021
01.11.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
28.04.2021

2021/293

30.10.2021
01.11.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamektin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
27.04.2021

2021/292

30.10.2021
01.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
08.12.2020

2021/311

30.10.2021
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
08.04.2018

2020/112

01.02.2021
09.02.2021
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
01.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
26.01.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
06.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
07.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
01.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
31.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
17.12.2020

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av løkekstrat av Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
01.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027)
01.01.2021

2021/265

01.01.2021
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for harde belegningsprodukter
11.04.2021

2021/261

25.09.2021
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
05.04.2020

2021/186

12.06.2021
01.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
04.04.2021

2021/221

10.07.2021
14.09.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
01.01.2020

2021/220

10.07.2021
14.09.2021
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
10.05.2021

2021/205

10.07.2021
12.08.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav (2013)
14.09.2015

2014/194

14.09.2015
25.06.2015
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
21.02.2021

2021/206

10.07.2021
09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
18.02.2021

2021/206

10.07.2021
09.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
04.01.2021

2021/208

10.07.2021
12.07.2021
Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
29.03.2021

2021/204

10.07.2021
09.07.2021
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
26.11.2020

2021/208

10.07.2021
12.07.2021
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
08.12.2020

2021/222

10.07.2021
09.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
18.03.2021

2021/221

10.07.2021
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
01.01.2021

2021/223

10.07.2021
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2021

2021/223

01.01.2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
04.01.2021

2021/137

24.04.2021
24.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
01.01.2021

2021/109

20.03.2021
21.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017

2021/183

12.06.2021
01.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
11.01.2021

2021/182

12.06.2021
13.06.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
25.02.2021

2021/180

12.06.2021
13.06.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
24.11.2020

2021/179

12.06.2021
13.06.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
16.09.2020

2021/185

12.06.2021
13.06.2021
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
05.04.2020

2021/159

24.04.2021
02.06.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
17.09.2020

2021/185

12.06.2021
13.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
31.10.2019

2021/184

12.06.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017

2021/181

Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
01.01.2021

2021/126

20.03.2021
28.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode

2021/157

28.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
04.07.2019

2021/138

24.04.2021
04.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
05.01.2021

2021/137

24.04.2021
04.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
28.04.2020

2021/136

24.04.2021
04.05.2021
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4
17.12.2020

2021/138

24.04.2021
23.04.2021

Sider