Beslutningsprosessen: miljø og klima

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om dekloran pluss Ares(2024)4602543
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om metoksyklor Ares(2024)3885267
REACH-forordningen: endringsbestemmelser om PAHer i leirduer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser Ares(2024)4738358
Kvotehandelsdirektivet (ETS): gjennomføringsbestemmelser om permanent utslippslagring gjennom karbonfangst og -utnyttelse Ares(2024)4402362
Fluorgassforordningen 2024: utfyllende bestemmelser om F-gassportalen Ares(2024)4276513
Avfallstransportforordningen 2024: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4056889
Avfallstransportforordningen 2006: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4051460
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om utvidelse av produsentenes rapporteringsplikt Ares(2024)3470650
Fluorgassforordningen 2024: utvidelse av sertifiseringskrav Ares(2024)3437233
Fluorgassforordningen 2024: formatet for innsending av datarapporter Ares(2024)3431222
Fluorgassforordningen 2024: gjennomføringsbestemmelser om merking Ares(2024)3331253
Batteriforordningen 2023: erklæring om karbonavtrykk Ares(2024)3131449
Avfallstransport: informasjon som skal inkluderes i sertifikater om gjenvinnings- og deponeringsoperasjoner Ares(2024)3125055
Batteriforordningen 2023: beregning av karbonavtrykk av el-bilbatterier Ares(2024)3131389
CLP-forordningen: nye klassifiseringer
Nitratdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av visse gjødselmaterialer fra husdyrgjødsel Ares(2024)2885619
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om verifikasjonsaktiviteter Ares(2024)2311836
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: prosedyrer for akkreditering av verifiserere Ares(2024)2309689
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om maler for overvåkingsplaner Ares(2024)2310241
GreenData4All: regelverk for og tilgang til geodata Ares(2024)1442613
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs/PFOS): grenser og unntak Ares(2023)8264517
EUs håndtering av klimarisiko Ares(2023)8390250
REACH-forordningen: endringsbestemmelser om terfenyl Informasjon fra EUs kjemikalibyrå
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XVII
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) Ares(2022)6299774
Regelverk om kjemikalieinformasjon for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU Ares(2023)3213816
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) Informasjon fra EUs kjemikalibyrå
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr Ares(2023)509184
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler Ares(2022)8251933
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering) ECHA-rapport
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme Ares(2022)4548923
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger Ares(2022)5249691
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon) Ares(2022)577247
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon) Ares(2021)2962933
Planter produsert ved hjelp av genredigering Ares(2021)5835503
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier Ares(2021)4554631
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr ECHA-informasjon
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring Ares(2020)7431372
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk Ares(2020) 3820384
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter C(2020) ....
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier D066997/01
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse) Ares(2019)5042694
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14) Ares(2016)3726627

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Naturrestaurering (forslag 2022)
KOM(2022) 304
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
KOM(2022) 540
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023) Ares(2022)577247
KOM(2023) 420
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
KOM(2023) 166
Direktiv om jordhelse Ares(2022)1132884
KOM(2023) 416
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: oppgaver til Det europeiske kjemikaliebyrå
KOM(2023) 781
Felles kjemikalieplattform: tilgang til data
KOM(2023) 779
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023) Ares(2021)5770686
KOM(2023) 217
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023) Ares(2020)5755999
KOM(2023) 451
Emballasjeforordningen (forslag 2022) Ares(2020) 3041578
KOM(2022) 677
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 542
Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat Ares(2021)7346796
KOM(2023) 645
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
KOM(2022) 748
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp Ares(2021)7198433
KOM(2023) 441
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 541
Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser
KOM(2023) 584
Sertifisering av karbonopptak
KOM(2022) 672
Rammeverk for skogsovervåkning
KOM(2023) 728
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
KOM(2019) 38

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Industriutslippsdirektivet (revisjon)
KOM(2022) 156
32024L1785
Plantevernmidler: forlenget godkjenning av amisulbrom, s-abscisinsyre, tienkarbason og valifenalat
D097370/02
32024R1892
Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030: endringsbestemmelser om total mengde av kansellerte EU ETS-kvoter
32024D1884
Kvotehandelsdirektivet (ETS): beregning av kompensasjonskrav for CORSIA Ares(2024)3551661
32024R1879
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
KOM(2023) 395
32024R1849
Økodesignforordningen 2024: rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
KOM(2022) 142
32024R1781
Handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om overføring av kvoter til Innovasjonsfondet
32024D1797
Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet basisstoffet tørket pellet av Onobrychis viciifoli (esparsett)
D097366/02
32024R1768
Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av mepanipyrim som aktivt stoff
D057766/05
32024R1217
Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av dimetomorf som aktivt stoff
D095703/02
32024R1207
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet metkonazol
D094946/04
32024R1749
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning for deltametrin
D097369/02
32024R1734
Forlengelse av godkjenningsperioden til 1-dekanol m.fl. i plantevernmidler
D095736/02
32024R1206
Kvotedirektivet om handel med CO2: endringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030 Ares(2023)8322586
C(2024) 441
32024R0873
Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner Ares(2023)5412396
D092185/01
32023R2441
Plantevernmidler: endrete vilkår for godkjenning av metalaksyl-m
D097363/03
32024R1718
Plantevernmidler: tilbakekalling av godkjenning av det aktive stoffet acibenzolar-S-metyl
D094101/03
32024R1696
Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner Ares(2024)181349
C(2024) 1454
32024R1765
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer Ares(2024)2054229
32024R1321
Referanseverdier for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
32023D2698
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer 2024 Ares(2021)7885089
KOM(2023) 88
32024R1610
Plantevernmiddelforordningen: tekniske regler og gjennomgåelse av beskyttende midler og synergister Ares(2023)7954663
D093923/03
32024R1487
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om testmetoder for mikroplast
C(2024) 1459
32024D1441
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6)
D090609/03
32024R1328
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet BOMBEX® PEBBYS® CS
D096207/02
32024D1286
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron i produkttype 18
D096185/02
32024D1285
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for hydrogencyanid i produkttype 8, 14 og 18
D096187/02
32024D1278
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av cis-tricos-9-en i produkttype 19
D096186/02
32024D1283
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
D095068/01
32024D0888
Biocidforordningen: inkludering av nitrogen generert fra omgivelsesluft som aktivt stoff
C(2024) 1235
32024R1290
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet Elector
32024D1305
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene dodemorf og fettsyremetylester C8-C10 i plantevermidler
D095739/02
32024R1280
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
D093831/02
32024R0324
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdiene for 2022 for beregning av utslipp for fabrikanter av personbiler
32024D0865
Prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk for person- og varebiler: retting av visse språkversjoner
C(2024) 1265
32024R1294
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk Ares(2023)4988465
D092184/02
32023R2866
Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet magnesiumhydroksid (E528)
D094609/02
32024R0836
Fornyet godkjenning av lavrisikostoffet hydrolyserte proteiner i plantevernmidler
D094185/03
32024R0821
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av lavrisikostoffet urea
D094303/03
32024R0839
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
KOM(2022) 157
32024R1244
Avfallstransportforordningen 2024
KOM(2021) 709
32024R1157
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om merking av produkter som kan komme i kontakt med drikkevann Ares(2023)7004793
C(2024) 242
32024R0371
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurdering Ares(2023)7108760
C(2024) 241
32024R0370
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om europeisk positivliste Ares(2023)7004776
C(2024) 240
32024R0369
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder til Europeiske positivliste Ares(2023)7108735
D093883/01
32024D0365
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder for sluttmaterialer Ares(2023)7108753
D093886/01
32024D0368
Drikkevannsdirektivet 2020: europeisk positivliste Ares(2023)7108744
D093885/01
32024D0367
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser i liste over øyer og havner med midlertidig unntak
32024D1113
Auksjoneringsforordningen 2023: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter Ares(2023)5241866
C(2023) 6751
32023R2830
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet trineksapak
D094047/03
32024R0835
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
D094983/01
32024D0732
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (2024)
KOM(2023) 63
32024L0884
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser Ares(2024)1961956
32024R1281
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
D094023/02
32024D0733
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
D094022/02
32024D0731
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av brodifakum mfl. til bruk i produkter av type 14
D094927/01
32024D0734
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
D094026/02
32024D0816
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
D094984/01
32024D0787
Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’)
KOM(2023) 335
32024R0795
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over skipsoperatører
32024D0411
Ozonforordningen 2024
KOM(2022) 151
32024R0590
Fluorgassforordningen 2024 Ares(2020)3402178
KOM(2022) 150
32024R0573
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast Ares(2023)3075282
D092953/01
32023D2683
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
KOM(2013) 920
32016L2284
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat som aktivt stoff i plantevernmidler
D092073/04
32023R2660
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp Ares(2023)5758741
D092696/01
32023R2767
Takdirektivet 2016: endringsbestemmelser for rapportering av anslåtte utslipp av visse forurensinger til luft Ares(2023)4847228
C(2023) 7156
32024L0299
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over øyer og havner med midlertidig unntak
32023D2895
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
KOM(2021) 706
32023R1115
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
KOM(2020) 652
32022D0591
EU-henstilling om økt andel retur av brukte mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PCer
32023H2585
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser Ares(2021)5166256
D077188/01
32023R2431
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud Ares(2023)3030479
C(2023) 4683
32023R2049
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
D083921/07
32023R2055
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
KOM(2021) 562
32023R1805
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2023-2030
32023D1319
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt Ares(2023)4079551
D090506/03
32023R1773
Batteriforordningen 2023
KOM(2020) 798
32023R1542
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'KZR INiG'
D086187/01
32022D2461
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av den østerriske ordningen AACS
D082629/01
32022D1656
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme'
D078778/01
32022D0604
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED'
D078783/01
32022D0607
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)'
D078790/01
32022D0610
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)'
D078765/01
32022D0611
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Bonsucro EU'
D078771/01
32022D0600
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'REDcert-EU'
D078780/01
32022D0605
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme'
D078786/01
32022D0608
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs)'
D078767/01
32022D0599
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU'
D078773/01
32022D0602
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)'
D078781/01
32022D0606
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'SURE'
D078787/02
32022D0609
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Better Biomass'
D078769/01
32022D0601
Sosialt klimafond
KOM(2021) 568
32023R0955
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
KOM(2021) 564
32023R0956
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer Ares(2022)7305537
D086105/03
32023R0574
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
KOM(2021) 555
32023R0857
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
KOM(2021) 554
32023R0839
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere Ares(2022)6918124
D083152/05
32023R0564
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av 'Sustainable Biomass Program'
32022D1657
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
32021H2279

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk Ares(2023)4988270
C(2023) 6627
32023R2867 Nr. 177/2024
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025
32023D1623 Nr. 176/2024
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
KOM(2016) 479
32018R0841 Nr. 269/2019
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over stater som deltar i CORSIA Ares(2023)8617128
D094648/01
32024R0622 Nr. 140/2024
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for slakterier og animalske biprodukter
D091639/01
32023D2749 Nr. 75/2024
Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon
32023D2106 Nr. 67/2024
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte Ares(2023)352386
C(2023) 3669
32023R1642 Nr. 336/2023
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
KOM(2017) 653
32019L1161 Nr. 288/2022
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon Kommisjonens veikart av 3.7.2020
KOM(2021) 567
32023D0136 Nr. 334/2023
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg Ares(2023)3011730
D091148/01
32023D1562 Nr. 297/2023
Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
D088750/02
32023D1423 Nr. 267/2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer Ares(2022)4149116
C(2022) 9214
32023L0544 Nr. 169/2023
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) Ares(2022)6449939
D085856/01
32022D2462 Nr. 169/2023
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
D085122/02
32023D0693 Nr. 167/2023
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
D085101/02
32023D0705 Nr. 167/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
D083670/01
32022D2427 Nr. 166/2023
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
32022D0919 Nr. 168/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
32022D2110 Nr. 104/2023
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre Ares(2021)5796779
D077099/01
32021D2267 Nr. 13/2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
D064891/01
32019D2193 Nr. 352/2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
D060136/01
32019R0290 Nr. 320/2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
32022R0827 Nr. 349/2022
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
D080007/01
32022D1229 Nr. 264/2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
D079976/01
32022D1244 Nr. 264/2022
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
D074875/02
32021D1967 Nr. 269/2022
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
KOM(2015) 593
32018L0849 Nr. 243/2022
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
D054667/02
32018R0605 Nr. 183/2018
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
D061874/02
32019D1004 Nr. 318/2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper Ares(2021)3882207
C(2021) 8952
32022L0275 Nr. 169/2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål Ares(2021)4083902
C(2021) 8962
32022L0276 Nr. 169/2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker Ares(2021)3375079
D075018/01
32021D1752 Nr. 175/2022
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
D049240/02
32017R0699 Nr. 176/2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
32021D0958 Nr. 174/2022
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025 Ares(2020) 4266666
C(2020) 7316
32021R0268 Nr. 164/2022
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
KOM(2007) 667
32009R0401 Nr. 140/2012
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
D072130/03
32021D1283 Nr. 65/2022
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon) Ares(2021)3165185
D074214/01
32021D1211 Nr. 88/2022
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
D059317/02
32019D1752 Nr. 83/2022
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler
D070324/04
32021R0556 Nr. 340/2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
32020D2166 Nr. 393/2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
C(2021) 1451
32021R0797 Nr. 283/2021
Reduksjon av plast i miljøet
KOM(2018) 340
32019L0904 Nr. 240/2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk språkversjon
C(2020) 4214
32020R1413 Nr. 29/2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
D064651/02
32020D0503 Nr. 228/2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
C(2019) 7819
32020R0022 Nr. 232/2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
32019D1861 Nr. 229/2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
D056061/02
32018D0896 Nr. 155/2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
32020D0519 Nr. 166/2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D064148/01
32019D1971 Nr. 104/2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
KOM(2010) 375
32015L0412 Nr. 321/2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
D059503/02
32019D1372 Nr. 45/2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D064149/01
32019D1993 Nr. 37/2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
KOM(2016) 789
32018D0853 Nr. 40/2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
KOM(2013) 761
32015L0720 Nr. 242/2018
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D060145/02
32019D1175 Nr. 256/2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32018D1854 Nr. 255/2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
D057037/02
32019D0070 Nr. 176/2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
32018D1984 Nr. 156/2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32019D0142 Nr. 157/2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (2. versjon)
32018D1906 Nr. 134/2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
D055743/02
32018D1147 Nr. 23/2019
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
32016D2322 Nr. 28/2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
32016D2324 Nr. 28/2019
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
D039894/02
32015D2398 Nr. 260/2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
KOM(2000) 839
32003L0035 Nr. 28/2012
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2018 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32018R0336 Nr. 166/2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
D051629/02
32017R1941 Nr. 28/2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
D054274/02
32018R0208 Nr. 100/2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
D042228/02
32016D1032 Nr. 107/2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D054074/01
32017D2317 Nr. 57/2018
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D052460/01
32017D2164 Nr. 18/2018
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
D051045/02
32017R1115 Nr. 228/2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D051901/02
32017D1462 Nr. 231/2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32017D0500 Nr. 136/2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2017 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32017R0294 Nr. 147/2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
32017D0302 Nr. 148/2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
32017D0176 Nr. 108/2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
D039866/02
32015D2119 Nr. 100/2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D046622/01
32016D1362 Nr. 31/2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D046618/01
32016D1361 Nr. 31/2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32016D1433 Nr. 32/2017
Drikkevannsdirektivet 1998: endringsbestemmelser
32015L1787 Nr. 157/2016
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
KOM(2012) 697
32013D0377 Nr. 50/2013
Miljøvirkningsdirektivet (2011): endringsbestemmelser
KOM(2012) 628
32014L0052 Nr. 117/2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2016 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32016R0282 Nr. 158/2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
D042538/03
32016D0110 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
D042542/03
32016R0131 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
D042547/03
32016R0124 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
D042539/03
32016D0108 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
D042544/03
32016D0109 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
D042548/03
32016D0107 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
D042541/03
32016R0105 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
D042546/03
32016R0125 Nr. 84/2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
D040452/02
32015D2056 Nr. 57/2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
D038203/04
32015L1480 Nr. 31/2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
32014R1311 Nr. 30/2016
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
D039741/03
32015D1736 Nr. 301/2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
D039736/03
32015R1729 Nr. 301/2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
32015R1221 Nr. 303/2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
32015L1127 Nr. 285/2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Avslag på godkjenning av asulam-natrium i plantevernmidler
D090985/04
32024R0425 Nr. 119/2024
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase IV
D091755/02
32024D0721 Nr. 174/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler
D091112/02
32023R2591 Nr. 161/2024
Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler
D092301/01
32023R2589 Nr. 161/2024
Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler
D091051/03
32023R2456 Nr. 160/2024
Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
D090841/02
32023R2513 Nr. 161/2024
Industriutslippsdirektivet (IED)
KOM(2007) 844
32010L0075 Nr. 229/2015
Avfallsrammedirektivet 2008
KOM(2005) 667
32008L0098 Nr. 85/2011
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
KOM(2008) 644
32010R0995 Nr. 75/2013
Miljøvirkningsdirektivet 2011
KOM(2011) 189
32011L0092 Nr. 230/2012
Biocider: godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19
D093513/02
32024R0893 Nr. 117/2024
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
C(2023) 6973
32023R2917 Nr. 77/2024
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler Ares(2023)5388275
C(2023) 6748
32023R2849 Nr. 141/2024
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering Ares(2023)5408041
D092182/01
32023R2449 Nr. 141/2024
Biocidforordningen 2012
KOM(2009) 267
32012R0528 Nr. 225/2013
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
KOM(1997) 49
32000L0060 Nr. 125/2007
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler
D092360/02
32023R2592 Nr. 118/2024
Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler
D091053/02
32024R0020 Nr. 118/2024
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler
D091114/02
32023R2455 Nr. 118/2024
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler
D091115/02
32023R2657 Nr. 118/2024
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon) Ares(2023)6761938
D093190/01
32023D2726 Nr. 143/2024
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon
C(2023) 6037
32023D2581 Nr. 142/2024
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
32023D2463 Nr. 139/2024
CLP-forordningen: nye klassifiseringer
C(2023) 6928
32024R0197 Nr. 90/2024
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
KOM(2003) 644
32006R1907 Nr. 25/2008
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
KOM(2001) 581
32003L0087 Nr. 146/2007
Avfallstransportforordningen 2006
KOM(2003) 379
32006R1013 Nr. 73/2008
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
KOM(2016) 482
32018R0842 Nr. 269/2019
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier Ares(2022)6485391
C(2022) 9383
32023R0707 Nr. 89/2024
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat i produkttype 8
D093517/01
32024D0208 Nr. 94/2024
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen godkjenningen av borsyre i produkttype 8
D093516/01
32024D0222 Nr. 94/2024
Biocider: avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky i produkttype 11
D093515/01
32024D0241 Nr. 94/2024
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 2
D093511/01
32024R0235 Nr. 94/2024
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18
D088747/02
32023R1530 Nr. 91/2024
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter ECHA-informasjon
D084710/03
32023R1464 Nr. 92/2024
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
D082090/04
32023R0923 Nr. 91/2024
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
32023D1155 Nr. 92/2024
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4
32023D2052 Nr. 93/2024
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
32023D1157 Nr. 92/2024
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
C(2023) 5957
32023R2502 Nr. 108/2024
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
KOM(2021) 556
32023R0851 Nr. 107/2024
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering
D083003/01
32022D1979 Nr. 109/2024
Plantevernmiddelforordningen
KOM(2006) 388
32009R1107 Nr. 203/2014
Biociddirektivet 1998
31998L0008 Nr. 32/2003
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip
KOM(2013) 480
32015R0757 Nr. 215/2016
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor Ares(2023)5295500, C(2023) 7112
32023R2904 Nr. 76/2024
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder hard polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser Ares(2023)4445284
C(2023) 7088
32024L0232 Nr. 61/2024
Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4
D090790/03
32023R2620 Nr. 62/2024
Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4
D092097/02
32023D2622 Nr. 62/2024
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2
D092099/02
32023D2619 Nr. 63/2024
Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5
D092098/02
32023R2643 Nr. 62/2024
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
D092096/02
32023D2648 Nr. 62/2024
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx
D090792/03
32023D2630 Nr. 62/2024
Biocider: fornyet godkjenning av propikonazol i produkttype 8
D092065/02
32023R2596 Nr. 62/2024
Miljøinformasjonsdirektivet
KOM(2000) 402
32003L0004 Nr. 123/2003
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX
32023D2672 Nr. 62/2024
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8
32023R2088 Nr. 62/2024
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
KOM(1999) 746
32001L0042 Nr. 90/2002
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler
D090840/02
32023R1757 Nr. 65/2024
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler
D090084/03
32023R1756 Nr. 65/2024
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol
D089949/03
32023R1784 Nr. 65/2024
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler
D089955/03
32023R1755 Nr. 65/2024
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
D087673/02
32023R0741 Nr. 64/2024
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
31986L0278
Energimerkedirektivet for personbiler
31999L0094 Nr. 8/2001
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
KOM(2017) 676
32019R0631 Nr. 168/2020
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
31991L0676
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8
32023D2386 Nr. 15/2024
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8
32023D2380 Nr. 15/2024
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14
32023D2378 Nr. 15/2024
Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4
32023D2377 Nr. 15/2024
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18
32023D2101 Nr. 15/2024
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8
32023D2100 Nr. 15/2024
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4
32023R2089 Nr. 15/2024
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV
D090165/01
32023R2482 Nr. 14/2024
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler
D088561/03
32023R1488 Nr. 18/2024
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene
D089944/02
32023R1447 Nr. 18/2024
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
D089939/02
32023R1446 Nr. 18/2024
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
D087403/04
32023R1436 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler
D087543/03
32023R1001 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler
D087647/03
32023R0999 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler
D087653/03
32023R1021 Nr. 18/2024
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser
D088555/02
32023R0962 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler
D087637/03
32023R1000 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler
D087651/03
32023R1003 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler
D087665/03
32023R1004 Nr. 18/2024
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler
D086390/04
32023R0939 Nr. 17/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler
D087631/03
32023R1002 Nr. 18/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler
D087668/03
32023R1005 Nr. 18/2024
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler
D088560/02
32023R0932 Nr. 17/2024
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
D087189/03
32023R0543 Nr. 19/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler
D084813/04
32023R0515 Nr. 16/2024
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler
32023R0998 Nr. 18/2024
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper
D088269/02
32023D1809 Nr. 40/2024
Handel med CO2-kvoter: kvotemengde for luftfartssektoren i 2024
32023D2440 Nr. 41/2024
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjenning av krava i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
32023D1533 Nr. 40/2024
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler Ares(2021)5490849
C(2021) 8909
32022R0247 Nr. 159/2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger Ares(2021)6090267
D077227/01
32022R0096 Nr. 198/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei Ares(2021)1340881
C(2021) 3577
32021R1430 Nr. 81/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
C(2021) 3582
32021R1429 Nr. 81/2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 32022D1486 84 2023
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav 32020D1222 185 2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler 32020D1102 77 2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler 32019D0313 142 2020
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler 32018D1876 325 2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp 32018D2079 133 2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data 32012R0293 111 2017
CO2-utslipp fra varebiler 32011R0510 111 2016
CO2-utslippsskrav for personbiler 32009R0443 109 2017
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp 32013D0341 248 2017
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32017D1402 72 2018
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D0588 248 2017
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D0160 248 2017
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32015D0158 248 2017
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32015D0279 248 2017
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp 32013D0451 248 2017
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler 32010R1014 109 2017
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D1926 248 2017
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D0587 248 2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32015D2280 248 2017
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32014D0806 248 2017
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp 32014D0465 248 2017
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler 32014D0128 248 2017
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32013D0128 248 2017
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32017D0785 71 2018
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D1721 248 2017
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32016D0265 248 2017
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler 32015D0206 248 2017
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp 32015D1132 248 2017
Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler 32014R0571 221 2014
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter 32014D0256 118 2015
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater 32009D0300 19 2011
Miljørapporteringsdirektivet 31991L0692
Støy fra sivile overlydsfly 31989L0629