Beslutningsprosessen: miljø og klima

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Kvotedirektivet om handel med CO2: endringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030 Ares(2023)8322586
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): grenser og unntak Ares(2023)8264517
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om heksabromsyklododekan Ares(2023)8104275
Biocidforordningen 2012: utvidelse av vurderingsperiode for eksisterende stoffer Ares(2023)7997292
Plantevernmiddelforordningen: tekniske regler og gjennomgåelse av beskyttende midler og synergister Ares(2023)7954663
Drikkevannsdirektivet 2020: europeisk positivliste Ares(2023)7108744
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurdering Ares(2023)7108760
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder til Europeiske positivliste Ares(2023)7108735
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder for sluttmaterialer Ares(2023)7108753
REACH-forordningen: endringsbestemmelser om terfenyl Informasjon fra EUs kjemikalibyrå
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om europeisk positivliste Ares(2023)7004776
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om merking Ares(2023)7004793
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XVII
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor Ares(2023)5295500
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) Ares(2022)6299774
Vitenskapelig sikkerhetsvurdering av kjemikalier: forenkling og forbedring av prosedyrene Ares(2022)1871487
Regelverk om kjemikalieinformasjon for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU Ares(2023)3213816
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) Informasjon fra EUs kjemikalibyrå
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr Ares(2023)509184
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler Ares(2022)8251933
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering) ECHA-rapport
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme Ares(2022)4548923
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger Ares(2022)5249691
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon) Ares(2022)577247
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon) Ares(2021)2962933
Planter produsert ved hjelp av genredigering Ares(2021)5835503
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier Ares(2021)4554631
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr ECHA-informasjon
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon) Ares(2020)3402178
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring Ares(2020)7431372
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk Ares(2020) 3820384
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter C(2020) ....
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier D066997/01
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse) Ares(2019)5042694
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14) Ares(2016)3726627

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Biocider: godkjenning av trihydrogenpentakalium di(peroksomonosulfat) di(sulfat) til bruk i produkttypene 2, 3, 4 og 5
D093512/01
Biocider: forlenget godkjenning av dinatriumtetraborat i produkttype 8
D093517/01
Biocider: forlenget godkjenning av borsyre i produkttype 8
D093516/01
Biocider: avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky i produkttype 11
D093515/01
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 2
D093511/01
Biocider: godkjenning av termisk behandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19
D093513/01
Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler
D091053/02
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase IV
D091755/02
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for slakterier
D091639/01
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser Ares(2023)5359349
C(2023) 6728
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk Ares(2023)4988465
D092184/02
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp Ares(2023)5758741
D092696/01
Takdirektivet 2016: endringsbestemmelser for rapportering av anslåtte utslipp av visse forurensinger til luft Ares(2023)4847228
C(2023) 7156
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser Ares(2023)4445284
C(2023) 7088
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om EU-registeret
C(2023) 7112
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
C(2023) 6973
CLP-forordningen: nye klassifiseringer
C(2023) 6928
Auksjoneringsforordningen (forslag 2023): detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter Ares(2023)5241866
C(2023) 6751
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler Ares(2023)5388275
C(2023) 6748
Klimanøytralitetsplaner: ETS-installasjoner
D092185/01
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om standardskjemaer
D092182/01
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk Ares(2023)4988270
C(2023) 6627
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6)
D090609/01
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om perfluorheksansyre (PFHxA)
D090483/01
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om formaldehyd
D084710/03

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
KOM(2023) 161
Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser
KOM(2023) 584
Felles kjemikalieplattform: tilgang til data
KOM(2023) 779
Det europeiske kjemikaliebyrå: omfordeling av oppgaver og styrking av samarbeid mellom kjemikaliebyråer
KOM(2023) 783
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: oppgaver til Det europeiske kjemikaliebyrå
KOM(2023) 781
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
KOM(2021) 709
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
KOM(2022) 142
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
KOM(2022) 540
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023) Ares(2020)5755999
KOM(2023) 451
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp Ares(2021)7198433
KOM(2023) 441
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
KOM(2022) 156
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
KOM(2022) 157
Rammeverk for skogsovervåkning
KOM(2023) 728
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
KOM(2022) 305
Emballasjeforordningen (forslag 2022) Ares(2020) 3041578
KOM(2022) 677
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag) Ares(2021)7885089
KOM(2023) 88
Sertifisering av karbonopptak
KOM(2022) 672
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
KOM(2023) 63
Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat Ares(2021)7346796
KOM(2023) 645
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 542
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
KOM(2023) 395
Direktiv om jordhelse Ares(2022)1132884
KOM(2023) 416
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 541
Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’)
KOM(2023) 335
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 150
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 151
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
KOM(2023) 166
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
KOM(2022) 748
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023) Ares(2022)577247
KOM(2023) 420
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023) Ares(2021)5770686
KOM(2023) 217
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
KOM(2019) 38

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon) Ares(2023)6761938
D093190/01
32023D2726
Referanseverdier for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
32023D2698
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast Ares(2023)3075282
D092953/01
32023D2683
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler
D092360/02
32023R2592
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
D092096/02
32023D2648
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx
D090792/03
32023D2630
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat som aktivt stoff i plantevernmidler
D092073/04
32023R2660
Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4
D092097/02
32023D2622
Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5
D092098/02
32023R2643
Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4
D090790/03
32023R2620
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2
D092099/02
32023D2619
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX
32023D2672
Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører Ares(2023)5929413
D092694/01
32023R2599
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler
D091115/02
32023R2657
Biocider: fornyet godkjenning av propikonazol i produkttype 8
D092065/02
32023R2596
Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler
D092301/01
32023R2589
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler
D091112/02
32023R2591
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet Ares(2023)4773077
C(2023) 6043
32023R2537
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering Ares(2023)5408041
32023R2449
EU-henstilling om økt andel retur av brukte mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PCer
32023H2585
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
32023D2463
Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
D090841/02
32023R2513
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon
C(2023) 6037
32023D2581
Handel med CO2-kvoter: kvotemengde for luftfartssektoren i 2024
32023D2440
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
C(2023) 5957
32023R2502
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler
D091114/02
32023R2455
Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler
D091051/03
32023R2456
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron
32023R2382
Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner Ares(2023)5412396
32023R2441
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser Ares(2021)5166256
D077188/01
32023R2431
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud Ares(2023)3030479
C(2023) 4683
32023R2049
Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon
32023D2106
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024
32023D1575
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8
32023R2088
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
D083921/07
32023R2055
Biocider: ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4
32023D2052
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
KOM(2021) 562
32023R1805
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18
D088747/02
32023R1530
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2023-2030
32023D1319
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler
D090084/03
32023R1756
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol
D089949/03
32023R1784
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler
D089955/03
32023R1755
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler
D090840/02
32023R1757
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt Ares(2023)4079551
D090506/03
32023R1773
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025
32023D1623
Batteriforordningen 2023
KOM(2020) 798
32023R1542
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter ECHA-informasjon
32023R1464
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'KZR INiG'
D086187/01
32022D2461
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av den østerriske ordningen AACS
D082629/01
32022D1656
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme'
D078786/01
32022D0608
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs)'
D078767/01
32022D0599
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU'
D078773/01
32022D0602
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)'
D078781/01
32022D0606
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'SURE'
D078787/02
32022D0609
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Better Biomass'
D078769/01
32022D0601
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme'
D078778/01
32022D0604
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED'
D078783/01
32022D0607
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)'
D078790/01
32022D0610
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)'
D078765/01
32022D0611
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Bonsucro EU'
D078771/01
32022D0600
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'REDcert-EU'
D078780/01
32022D0605
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
D087673/02
32023R0741
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
32023D1155
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
32023D1157
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
KOM(2021) 706
32023R1115
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
KOM(2021) 564
32023R0956
Sosialt klimafond
KOM(2021) 568
32023R0955
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
D082090/04
32023R0923
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer Ares(2022)7305537
D086105/03
32023R0574
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
KOM(2021) 555
32023R0857
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
KOM(2021) 556
32023R0851
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
KOM(2021) 554
32023R0839
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier Ares(2022)6485391
C(2022) 9383
32023R0707
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere Ares(2022)6918124
D083152/05
32023R0564
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering
D083003/01
32022D1979
Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av 'Sustainable Biomass Program'
32022D1657
Fornybardirektivet: gjennomføringsbestemmelser anerkjenning av opplysninger om klimagassutslipp fra dyrking av søyabønner i Argentina
32022D1655
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
KOM(2020) 652
32022D0591
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
32021H2279
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg Ares(2021)5337118
D076854/01
32021D2252
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
D070647/01
32020R2151
Drikkevannsdirektivet 2020
KOM(2017) 753
32020L2184
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
KOM(2018) 381
32019R1010
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
32018D1522

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler
D088561/03
32023R1488
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene
D089944/02
32023R1447
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
D089939/02
32023R1446
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
D087403/04
32023R1436
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV
D090165/01
32023R2482
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler
D087637/03
32023R1000
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler
D087651/03
32023R1003
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler
D087665/03
32023R1004
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler
D087631/03
32023R1002
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler
D087668/03
32023R1005
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler
D087543/03
32023R1001
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler
D087647/03
32023R0999
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler
D087653/03
32023R1021
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser
D088555/02
32023R0962
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4
32023R2089
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14
32023D2378
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8
32023D2386
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8
32023D2380
Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4
32023D2377
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18
32023D2101
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler
32023R0998
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8
32023D2100
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
32023D1533
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting Ares(2023)5694831
D092183/01
32023R2297
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser Ares(2023)5183559
D091727/02
32023R2122
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper
D088269/02
32023D1809
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte Ares(2023)352386
C(2023) 3669
32023R1642
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler
D086390/04
32023R0939
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler
D088560/02
32023R0932
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
D087189/03
32023R0543
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler
D084813/04
32023R0515
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler
D088558/01
32023R0918
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
D087190/02
32023R0689
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall Ares(2022)5245510
C(2022) 6696
32022R2526
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
KOM(2021) 551
32023R0957
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
KOM(2021) 571
32023D0852
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
KOM(2021) 551
32023L0959
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon Kommisjonens veikart av 3.7.2020
KOM(2021) 567
32023D0136
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2023) Ares(2022)1770132
D081969/02
32023R0464
Biocidforordningen: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 8
32023D0471
Biocider: avslag på godkjenning av d-alletrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
32023D0470
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
KOM(2021) 552
32023L0958
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
KOM(2013) 920
32016L2284
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
32022D0679
Minimumskrav til gjenbruk av vann
KOM(2018) 337
32020R0741

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
KOM(2017) 279
32018R0956 Nr. 396/2021
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Ares(2022)1995355
D082810/01
32022R1362 Nr. 79/2023
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
32022D2336 Nr. 106/2023
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)
KOM(2018) 284
32019R1242 Nr. 398/2021
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
KOM(2017) 653
32019L1161 Nr. 288/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
C(2021) 3582
32021R1429 Nr. 81/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei Ares(2021)1340881
C(2021) 3577
32021R1430 Nr. 81/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy Ares(2020)7615414
D072876/01
32021R0941 Nr. 82/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
C(2020) 4796
32020R1589 Nr. 25/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
D067513/01
32020R1079 Nr. 26/2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
C(2019) 1850
32019R0888 Nr. 396/2021
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
KOM(2010) 781
32012L0018 Nr. 193/2015
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
32013R0518 Nr. 18/2015
Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0021 Nr. 159/2014
Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0017 Nr. 159/2014
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
32011L0063 Nr. 74/2013
Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
32009D0603 Nr. 46/2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Miljøvirkningsdirektivet 2011
KOM(2011) 189
32011L0092 Nr. 230/2012
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
KOM(2016) 479
32018R0841 Nr. 269/2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg Ares(2023)3011730
D091148/01
32023D1562 Nr. 297/2023
Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
D088750/02
32023D1423 Nr. 267/2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer Ares(2022)4149116
C(2022) 9214
32023L0544 Nr. 169/2023
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) Ares(2022)6449939
D085856/01
32022D2462 Nr. 169/2023
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
D085122/02
32023D0693 Nr. 167/2023
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
D085101/02
32023D0705 Nr. 167/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
D083670/01
32022D2427 Nr. 166/2023
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
32022D0919 Nr. 168/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
32022D2110 Nr. 104/2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
32022R1371 Nr. 105/2023
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre Ares(2021)5796779
D077099/01
32021D2267 Nr. 13/2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
D064891/01
32019D2193 Nr. 352/2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
D060136/01
32019R0290 Nr. 320/2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
32022R0827 Nr. 349/2022
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
D080007/01
32022D1229 Nr. 264/2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
D079976/01
32022D1244 Nr. 264/2022
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
D074875/02
32021D1967 Nr. 269/2022
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
KOM(2015) 593
32018L0849 Nr. 243/2022
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
D054667/02
32018R0605 Nr. 183/2018
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
D061874/02
32019D1004 Nr. 318/2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål Ares(2021)4083902
C(2021) 8962
32022L0276 Nr. 169/2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper Ares(2021)3882207
C(2021) 8952
32022L0275 Nr. 169/2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker Ares(2021)3375079
D075018/01
32021D1752 Nr. 175/2022
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
D049240/02
32017R0699 Nr. 176/2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
32021D0958 Nr. 174/2022
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025 Ares(2020) 4266666
C(2020) 7316
32021R0268 Nr. 164/2022
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
KOM(2007) 667
32009R0401 Nr. 140/2012
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
D072130/03
32021D1283 Nr. 65/2022
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon) Ares(2021)3165185
D074214/01
32021D1211 Nr. 88/2022
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
D059317/02
32019D1752 Nr. 83/2022
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler
D070324/04
32021R0556 Nr. 340/2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
32020D2166 Nr. 393/2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
C(2021) 1451
32021R0797 Nr. 283/2021
Reduksjon av plast i miljøet
KOM(2018) 340
32019L0904 Nr. 240/2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk språkversjon
C(2020) 4214
32020R1413 Nr. 29/2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
D064651/02
32020D0503 Nr. 228/2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
C(2019) 7819
32020R0022 Nr. 232/2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
32019D1861 Nr. 229/2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
D056061/02
32018D0896 Nr. 155/2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
32020D0519 Nr. 166/2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D064148/01
32019D1971 Nr. 104/2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
KOM(2010) 375
32015L0412 Nr. 321/2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
D059503/02
32019D1372 Nr. 45/2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D064149/01
32019D1993 Nr. 37/2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
KOM(2016) 789
32018D0853 Nr. 40/2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
KOM(2013) 761
32015L0720 Nr. 242/2018
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D060145/02
32019D1175 Nr. 256/2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32018D1854 Nr. 255/2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
D057037/02
32019D0070 Nr. 176/2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32019D0142 Nr. 157/2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
32018D1984 Nr. 156/2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (2. versjon)
32018D1906 Nr. 134/2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
D055743/02
32018D1147 Nr. 23/2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
32016D2324 Nr. 28/2019
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
32016D2322 Nr. 28/2019
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
D039894/02
32015D2398 Nr. 260/2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
KOM(2000) 839
32003L0035 Nr. 28/2012
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2018 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32018R0336 Nr. 166/2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
D051629/02
32017R1941 Nr. 28/2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
D054274/02
32018R0208 Nr. 100/2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
D042228/02
32016D1032 Nr. 107/2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D054074/01
32017D2317 Nr. 57/2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
D047085/02
32016R1928 Nr. 74/2018
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D052460/01
32017D2164 Nr. 18/2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
C(2016) 5900
32016R2071 Nr. 30/2018
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
D051045/02
32017R1115 Nr. 228/2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D051901/02
32017D1462 Nr. 231/2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
D047103/02
32016R1927 Nr. 205/2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
C(2016) 5904
32016R2072 Nr. 205/2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
32017D0302 Nr. 148/2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32017D0500 Nr. 136/2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2017 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32017R0294 Nr. 147/2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
32017D0176 Nr. 108/2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
D039866/02
32015D2119 Nr. 100/2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D046622/01
32016D1362 Nr. 31/2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
D046618/01
32016D1361 Nr. 31/2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
32016D1433 Nr. 32/2017
Drikkevannsdirektivet 1998: endringsbestemmelser
32015L1787 Nr. 157/2016
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
KOM(2012) 697
32013D0377 Nr. 50/2013
Miljøvirkningsdirektivet (2011): endringsbestemmelser
KOM(2012) 628
32014L0052 Nr. 117/2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2016 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
32016R0282 Nr. 158/2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
D042539/03
32016D0108 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
D042544/03
32016D0109 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
D042548/03
32016D0107 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
D042541/03
32016R0105 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
D042546/03
32016R0125 Nr. 84/2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
D042538/03
32016D0110 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
D042542/03
32016R0131 Nr. 84/2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
D042547/03
32016R0124 Nr. 84/2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
D040452/02
32015D2056 Nr. 57/2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
D038203/04
32015L1480 Nr. 31/2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
32014R1311 Nr. 30/2016
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
D039741/03
32015D1736 Nr. 301/2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
D039736/03
32015R1729 Nr. 301/2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
32015R1221 Nr. 303/2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
32015L1127 Nr. 285/2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
D027631/03
32014R0317 Nr. 180/2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
32015L0574 Nr. 179/2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
KOM(2008) 809
32011L0065 Nr. 67/2013
Avløpsdirektivet (1991)
31991L0271
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
31991L0676
Miljøinformasjonsdirektivet
KOM(2000) 402
32003L0004 Nr. 123/2003
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32023R0838 Nr. 295/2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser Ares(2023)1037753
C(2023) 3501
32023R1634 Nr. 296/2023
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
KOM(2003) 644
32006R1907 Nr. 25/2008
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
KOM(1997) 49
32000L0060 Nr. 125/2007
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer Ares(2022)5309395
C(2023) 2674
32023R1435 Nr. 265/2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader Ares(2022)4582547
C(2023) 2672
32023R1434 Nr. 265/2023
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
KOM(2001) 581
32003L0087 Nr. 146/2007
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykkgivere for kapillærreometre under visse forhold Ares(2022)8604149
C(2023) 2830
32023L1437 Nr. 265/2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS Ares(2023)958923
C(2023) 3387
32023R1608 Nr. 267/2023
Biocider: godkjenning av svoveldioksid avgitt fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9
D088745/02
32023R1421 Nr. 267/2023
Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12
D088748/02
32023D1424 Nr. 267/2023
Biocider: godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt framstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18
D088746/02
32023R1429 Nr. 267/2023
Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
32023R1078 Nr. 266/2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
32023D1084 Nr. 266/2023
Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrin i produkttype 18
32023D1087 Nr. 266/2023
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19
32023R1079 Nr. 266/2023
Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i produkttype 18
32023D1086 Nr. 266/2023
Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18
32023D1088 Nr. 266/2023
Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
32023D1085 Nr. 266/2023
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
32023D1097 Nr. 266/2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
KOM(2021) 656
32022R2400 Nr. 264/2023
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
KOM(2016) 482
32018R0842 Nr. 269/2019
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
D086148/02
32023R0114 Nr. 268/2023
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler
D086143/02
32023R0223 Nr. 268/2023
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
D084819/03
32023R0200 Nr. 268/2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler
D086150/02
32023R0116 Nr. 268/2023
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
D086149/02
32023R0115 Nr. 268/2023
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
D084815/03
32023R0216 Nr. 268/2023
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler
D066545/04
32023R0149 Nr. 268/2023
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser
D088270/02
32023D1540 Nr. 294/2023
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler
D084817/03
32023R0199 Nr. 268/2023
Oppheving av regelverk om støy fra sivile overlydsfly
KOM(2022) 465
32023D0145 Nr. 271/2023
Miljøstyring og revisjon: retting av språkversjoner av forordning (EU) 1221/2009
32023R1199 Nr. 293/2023
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
KOM(2008) 18
32009L0031 Nr. 115/2012
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
KOM(1999) 746
32001L0042 Nr. 90/2002
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012)
KOM(2008) 810
32012L0019 Nr. 195/2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
D084711/02
32023R1132 Nr. 234/2023
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser Ares(2022)3731264
C(2023) 1151
32023R0866 Nr. 233/2023
Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler
D083153/02
32022R2314 Nr. 237/2023
Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler
D081527/03
32022R2305 Nr. 237/2023
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
D086448/02
32023R0680 Nr. 236/2023
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2
D082209/02
32022R1991 Nr. 234/2023
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
D086220/02
32023D0460 Nr. 235/2023
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
D086449/02
32023D0458 Nr. 235/2023
Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
D086218/02
32023D0459 Nr. 235/2023
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
32008R0340 Nr. 133/2009
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om etablering av et EU-register
32013R0389 Nr. 59/2014
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
KOM(2008) 644
32010R0995 Nr. 75/2013
LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027)
KOM(2018) 385
32021R0783 Nr. 265/2021
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
D084636/02
32022D2298 Nr. 180/2023
Luftkvalitetsdirektivet (2008)
KOM(2005) 447
32008L0050 Nr. 121/2011
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper Ares(2022)4300031
C(2022) 7590
32023L0171 Nr. 148/2023
Avfallstransportforordningen 2006
KOM(2003) 379
32006R1013 Nr. 73/2008
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
D084432/03
32022R2364 Nr. 150/2023
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
D085053/01
32022R2315 Nr. 150/2023
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
D084634/02
32022D2570 Nr. 149/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
D084540/01
32022D2508 Nr. 166/2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
D062211/01
32019D2010 Nr. 71/2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen Ares(2021)6851246
C(2022) 6122
32022R2291 Nr. 88/2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
C(2020) 3645
32020R1204 Nr. 372/2021
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
C(2020) 3639
32020R1203 Nr. 372/2021
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
C(2020) 1973
32020R0784 Nr. 372/2021
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)
KOM(2018) 144
32019R1021 Nr. 372/2021
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
D084631/02
32022D2325 Nr. 86/2023
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin
D084632/02
32022D2326 Nr. 86/2023
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B
D084633/02
32022D2327 Nr. 86/2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50
D082537/02
32022D2054 Nr. 87/2023
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
D082206/02
32022D2005 Nr. 87/2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19
D082207/02
32022R1993 Nr. 87/2023
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7
D084287/01
32022R1990 Nr. 87/2023
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6
D082536/02
32022R2048 Nr. 87/2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19
D082208/02
32022R1992 Nr. 87/2023
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
D082343/02
32022R1950 Nr. 87/2023
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed
32022D1497 Nr. 84/2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray
32022D1494 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8
32022D1487 Nr. 84/2023
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8
32022D1484 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8
32022D1496 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18
32022D1489 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
32022D1486 Nr. 84/2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion
32022D1515 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21
32022D1495 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
32022D1488 Nr. 84/2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
32022D1485 Nr. 85/2023
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler
D076200/04
32022R0501 Nr. 90/2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
D078343/02
32022R0378 Nr. 90/2023
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
D077523/03
32022R0437 Nr. 90/2023
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
D078340/02
32022R0686 Nr. 90/2023
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
D077526/03
32022R0383 Nr. 90/2023
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler
D078345/02
32022R0489 Nr. 91/2023
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
D077521/03
32022R0496 Nr. 91/2023
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
D077528/03
32022R0782 Nr. 91/2023
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
D078346/02
32022R0456 Nr. 91/2023
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer Ares(2021)6603580
32022R1439 Nr. 89/2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
Ares(2021)6602180
32022R1438 Nr. 89/2023
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer Ares(2021)6603821
32022R1441 Nr. 89/2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft