Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
21.12.2016

2017/065

18.03.2017
17.03.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
20.04.2016

2016/193

24.09.2016
27.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
21.12.2016

2017/063

18.03.2017
23.03.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
23.12.2016

2017/064

18.03.2017
17.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
01.08.2016

2017/062

18.03.2017
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
23.03.2005

2003/050

23.03.2005
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
09.08.2002

2000/111

09.08.2002
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
30.06.2016

2017/036

04.02.2017
07.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
14.10.2016

2017/011

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
16.10.2016

2017/009

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.10.2016

2017/010

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
16.10.2016

2017/008

04.02.2017
06.02.2017
Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
13.04.2016

2017/040

04.02.2017
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
21.04.2016

2016/245

03.12.2016
02.01.2017
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
04.06.2009

2009/033

04.06.2009
04.06.2009
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
25.08.2016

2016/156

25.08.2016
02.02.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
12.10.2017

2016/247

03.12.2016
14.12.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
17.10.2016

2016/227

03.12.2016
08.12.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
05.08.2016

2016/246

03.12.2016
09.12.2016
Bilbeltedirektivet
31.12.1992

1994/007

01.07.1994
01.10.1979
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/207

29.10.2016
16.11.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/222

01.01.2017
05.12.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
23.06.2016

2016/213

29.10.2016
31.10.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
18.06.2016

2016/214

29.10.2016
20.06.2016
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
01.01.1997

1997/023

01.05.1997
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
25.04.2016

2016/192

24.09.2016
28.09.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
12.05.2016

2016/189

24.09.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
03.06.2016

2016/197

24.09.2016
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
24.03.2006

2006(063

03.06.2006
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
31.12.2012

2011/017

01.01.2014
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
14.12.2012

2014/096

01.12.2014
19.12.2014
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/276

01.08.2016
05.08.2016
Flygelederforordningen 2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
30.06.2015

2016/125

01.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
08.04.2016

2016/126

04.06.2016
09.06.2016
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/123

04.06.2016
07.06.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.01.2016

2015/245

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/207

01.07.2016
01.09.2016
Traktorforordningen 2013
01.01.2016

2015/009

01.01.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2015/244

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
16.01.2016

2016/078

30.04.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
01.09.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
05.01.2016

2016/095

30.04.2016
12.05.2016
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2016

2015/156

12.06.2015
30.04.2016
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/228

01.06.2016
01.06.2016
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
01.07.2013

2012/167

01.05.2013
01.06.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
29.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/055

19.03.2016
21.03.2016
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/056

19.03.2016
29.03.2016
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
01.01.2012

2010/032

01.05.2013
05.04.2013
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
08.04.2010

2010/123

01.05.2013
05.04.2013
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
03.07.2014

2016/011

06.02.2016
08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
08.06.2015

2016/010

06.02.2016
08.02.2016
Fritidsbåtdirektivet 2013
18.01.2016

2014/224

18.01.2016
18.01.2016
Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart
08.04.2015

2015/163

12.06.2015
18.06.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser
03.04.2014

2014/234

01.11.2014
07.04.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
17.02.2014

2014/193

26.09.2014
26.09.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser
08.04.2012

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

2015/272

01.11.2015
12.11.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
21.07.2015

2015/277

01.11.2015
04.11.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
25.08.2016

2015/278

25.08.2016
04.11.2015
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner
01.07.2015

2015/274

01.11.2015
03.11.2015
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2015

2015/273

01.11.2015
03.11.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015
28.06.2015

2015/279

01.11.2015
02.07.2015
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
26.06.2009

2010/103

01.11.2010
01.11.2010
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
13.06.2014

2014/287

01.01.2015
13.06.2016
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/223

26.09.2015
05.10.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland
01.10.2015

2015/226

26.09.2015
30.09.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
27.07.2015

2015/227

26.09.2015
30.09.2015
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
18.03.2015

2015/224

26.09.2015
28.09.2015
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
01.11.2014

2015/107

01.05.2015
23.06.2015
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser
06.03.2014

2015/164

12.06.2015
25.08.2015
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/187

11.07.2015
23.07.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
14.08.2015

2015/100

01.05.2015
14.08.2015
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
19.03.2015

2015/190

11.07.2015
16.07.2015
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/159

12.06.2015
19.06.2015
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2014

2015/158

01.08.2015
08.07.2015
Sikkerhet i jernbanetunneler
01.01.2015

2015/160

12.06.2015
16.06.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
14.05.2015

2015/165

12.06.2015
18.06.2015
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2015

2015/161

01.07.2015
16.06.2015
Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje
01.03.2015

2015/162

12.06.2015
01.03.2015
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
29.04.2015

2015/142

12.06.2015
15.06.2015
Lydnivået til motorkjøretøy
01.07.2016

2015/140

01.07.2016
12.06.2015
Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav
24.02.2015

2015/141

12.06.2015
15.06.2015
Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak
10.03.2015

2015/157

12.06.2015
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/112

01.05.2015
07.05.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon)
06.01.2015

2015/111

01.05.2015
07.05.2015
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
01.01.2015

2015/110

01.05.2015
05.05.2015
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området
20.06.2004

2004/153

30.10.2004
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
01.01.2015

2015/109

01.01.2016
01.01.2016
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser
03.10.2014

2015/113

01.05.2015
30.04.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014
13.12.2014

2015/114

01.05.2015
16.12.2014

Sider